|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
22/05/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
31 ครั้ง
เรื่อง มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือสมเดชฟาร์มลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาตอบโจทย์สถานประกอบการ webmaster

 
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือสมเดชฟาร์มลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาตอบโจทย์สถานประกอบการ

                    วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับสมเดชฟาร์ม ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยนายสมเดช เสนาะคำ กรรมการผู้จัดการบริหาร สมเดชฟาร์มร่วมลงนามความร่วมมือ ทั้งนี้ผศ.รพีพรรณ กองตูม ผู้ช่วยอธิการบดีฯ อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ
                    สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ ศูนย์สหกิจศึกษาจัดขึ้นเพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานและทักษะทางวิชาการได้อย่างมีคุณภาพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ในด้านต่างๆ ทักษะวิชาการชีพ การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งฝึกปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญของสมเดชฟาร์ม ซึ่งเป็นฟาร์มสุกรและฟาร์มโคมาเป็นวิทยากรมาบรรยายและร่วมกันพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษา และทางสมเดชฟาร์มยินดีและเปิดโอกาสให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยไปพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ เพื่อนำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยตอบโจทย์กับสถานประกอบการ
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เตรียมยกมหาวิทยาลัย ลงพื้นที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่นฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 02/06/2563
0005 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือเกษตรและสหกรณ์จังหวัด KICK OFFเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC ราชบุรี พร้อม 77 จังหวัด ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ เตรียมพลิกโฉมเกษตรยุค 4.0 เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรรม 01/06/2563
0004 ครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 รุ่น 3 29/05/2563
0003 โครงการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning "การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์" 28/05/2563
0002 การอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี MCRU MOOC ตอบโจทย์การจัดการเรียนรู้ยุคโควิด 19 รุ่น 2 28/05/2563
0001 โครงการจัดการเรียนรู้แบบประสม หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป GE (การจัดการเรียนรู้แบบเผชิญหน้าในห้องเรียน การประชุมทางไกลผ่านระบบ Internet และการเรียนเสริมแบบ Online)ในสถานการณโควิด 19 28/05/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th