|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
22/05/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
36 ครั้ง
เรื่อง มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือเกษตรและสหกรณ์ราชบุรีและภาคีเครือข่าย เตรียมผลักดันเปิดศูนย์ AICระดับจังหวัด ตอบโจทย์การพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ Kick off webmaster

 
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือเกษตรและสหกรณ์ราชบุรีและภาคีเครือข่าย เตรียมผลักดันเปิดศูนย์ AICระดับจังหวัด ตอบโจทย์การพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ Kick off

                    วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม หรือ เอไอซี (Agritech and Innovation Center) : AIC) โดยนายณฤทธิ์ บุญชัย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรีร่วมประชุมหารือกับคณะทำงานของมหาวิทยาลัยตามแนวทางการขับเคลื่อนการทำงาน สำหรับศูนย์ AIC ก่อตั้งเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุน และส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร และเป็นศูนย์อบรมบ่มเพาะเกษตรกร และสนับสนุน Smart Farmer รวมถึง Young Smart Farmer ในแต่ละจังหวัด ตลอดจนผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการวิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์

                    ทั้งนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการดำเนินโดยเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรีและภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนและกลุ่มเกษตรกร ที่จะผลักดันให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้าน เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร ศูนย์วิจัย ทดลอง ทดสอบด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตร ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สำคัญที่จะเป็นฟันเฟืองของการขับเคลื่อนเข้าสู่การเกษตรสมัยใหม่ ตามนโยบายThailand 4.0 คือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและภูมิปัญญาในการพัฒนาสินค้าเกษตร ซึ่งมีเป้าหมายเปิดศูนย์ AIC ระดับจังหวัดราชบุรีที่อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและ Kick off เปิดในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 พร้อมกันทั่วประเทศ
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เตรียมยกมหาวิทยาลัย ลงพื้นที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่นฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 02/06/2563
0005 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือเกษตรและสหกรณ์จังหวัด KICK OFFเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC ราชบุรี พร้อม 77 จังหวัด ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ เตรียมพลิกโฉมเกษตรยุค 4.0 เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรรม 01/06/2563
0004 ครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 รุ่น 3 29/05/2563
0003 โครงการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning "การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์" 28/05/2563
0002 การอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี MCRU MOOC ตอบโจทย์การจัดการเรียนรู้ยุคโควิด 19 รุ่น 2 28/05/2563
0001 โครงการจัดการเรียนรู้แบบประสม หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป GE (การจัดการเรียนรู้แบบเผชิญหน้าในห้องเรียน การประชุมทางไกลผ่านระบบ Internet และการเรียนเสริมแบบ Online)ในสถานการณโควิด 19 28/05/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th