|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
21/05/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
31 ครั้ง
เรื่อง มติที่ประชุมออนไลน์คณะผู้บริหารมรภ.หมู่บ้านจอมบึงเห็นชอบ “ครุวัฒนา” เป็นชื่ออาคารหอพักใหม่ 6 ชั้น นำร่องนักศึกษาครูรักษ์ถิ่น รองรับอนาคตเน้นผลิตนักศึกษาสายครูในระบบปิด webmaster

 
มติที่ประชุมออนไลน์คณะผู้บริหารมรภ.หมู่บ้านจอมบึงเห็นชอบ “ครุวัฒนา” เป็นชื่ออาคารหอพักใหม่ 6 ชั้น นำร่องนักศึกษาครูรักษ์ถิ่น รองรับอนาคตเน้นผลิตนักศึกษาสายครูในระบบปิด

                    วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมออนไลน์คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วาระพิเศษ ผ่านโปรแกรมZOOM โดยมีวาระพิจารณาการตั้งชื่ออาคารหอพักนักศึกษา 6 ชั้น ซึ่งมติที่ประชุมออนไลน์เห็นชอบชื่อ ครุวัฒนาเป็นชื่ออาคารหอพักใหม่ ซึ่งจะนำร่องนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยโครงการครูรักษ์ถิ่นเข้าพัก และในอนาคตจะเน้นการผลิตครูระบบปิดที่ตอบโจทย์พื้นที่ ทั้งนี้ยังได้พิจารณา(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง อัตราค่าบำรุงหอพัก 6 ชั้น และพิจารณา(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมและการชำระค่าธรรมเนีนมการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ....(ฉบับที่ 3)ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เตรียมยกมหาวิทยาลัย ลงพื้นที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่นฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 02/06/2563
0005 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือเกษตรและสหกรณ์จังหวัด KICK OFFเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC ราชบุรี พร้อม 77 จังหวัด ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ เตรียมพลิกโฉมเกษตรยุค 4.0 เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรรม 01/06/2563
0004 ครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 รุ่น 3 29/05/2563
0003 โครงการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning "การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์" 28/05/2563
0002 การอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี MCRU MOOC ตอบโจทย์การจัดการเรียนรู้ยุคโควิด 19 รุ่น 2 28/05/2563
0001 โครงการจัดการเรียนรู้แบบประสม หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป GE (การจัดการเรียนรู้แบบเผชิญหน้าในห้องเรียน การประชุมทางไกลผ่านระบบ Internet และการเรียนเสริมแบบ Online)ในสถานการณโควิด 19 28/05/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th