|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวรับสมัครงาน
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
18/05/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
163 ครั้ง
เรื่อง ประกาศ สรรหากรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง webmaster

 
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ
เรื่อง กำหนดการดำเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


                    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะดำเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการแทน สภาวิชาการชุดปัจจุบัน ที่จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ตามคำสั่งที่ ๑๔/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

                    เพื่อให้การดำเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการ เป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงได้กำหนดการดำเนินการ สรรหากรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

รายละเอียด

รายละเอียด

ฟอร์มใบสมัคร

ฟอร์มใบสมัคร

ฟอร์มใบเสนอชื่อจากผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก

ฟอร์มใบเสนอชื่อจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๘


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ประกาศรับสมัครและการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 02/06/2563
0005 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)รอบที่ ๒ 22/05/2563
0004 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) รอบที่ ๒ 21/05/2563
0003 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)รอบที่ 2 19/05/2563
0002 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 14/05/2563
0001 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานประชาชน ฯ 12/05/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th