|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวรับสมัครงาน
- โดย -
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ/โครงการสหกิจศึกษา
14/05/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
315 ครั้ง
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)


รายละเอียด

เอกสารประกอบการจัดทำสัญญาจ้าง

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก-คณครุศาสตร์

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก-คณะวิทยาการจัดการ

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก-งานทุนวัฒนธรรม

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก-วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก-ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก-สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก-สำนักงานอธิการบดี

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก-สำนักศิลปะและวัฒนธรรม


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ประกาศรับสมัครและการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 02/06/2563
0005 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)รอบที่ ๒ 22/05/2563
0004 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) รอบที่ ๒ 21/05/2563
0003 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)รอบที่ 2 19/05/2563
0002 ประกาศ สรรหากรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 18/05/2563
0001 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานประชาชน ฯ 12/05/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th