|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
14/02/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
47 ครั้ง
เรื่อง พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ webmaster

 
พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ

                    เนื่องในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ นี้ เป็นวันราชภัฏ คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมุู่บ้านจอมบึง โดยอาจารย์ดร.อาคม เจริญสุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมุ่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีอัญเชิญอัญชิญตราพระราชลัญจกร เนื่องในวันราชภัฏ ซึ่งมีขบวนการอัญเชิญเคลื่อนจากหน้าพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ที่ว่าการอำเภอจอมบึงเข้าสู่หอประชุมรัตนพฤกษ์ เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช กที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนาม ราชภัฏส่วนพระองค์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 นับเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติสูงสุดแก่สถาบันราชภัฏ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเป็นสิ่งที่นำความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดยนาม ” ราชภัฏ หมายความว่า เป็นคนของพระราชา”


ภาพกิจกรรม
ที่มา : FB Sompon Chusri

ภาพกิจกรรม
ที่มา : FB คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพกิจกรรม
ที่มา : FB กองพัฒนานักศึกษา มรภ.หมู่บ้านจอมบึง

ภาพกิจกรรม
ที่มา : FB งานประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม
ที่มา : FB ชมรมถ่ายภาพ - Photography MCRU

ภาพกิจกรรม
ที่มา : FB องค์การนักศึกษา มรภ.หมู่บ้านจอมบึง


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 อาจารย์และนักศึกษา มรภ.หมู่บ้านจอมบึงโชว์ผลงานคว้ารางวัลงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 28/02/2563
0005 โครงการอบรมผู้ตัดสินมวยไทย 27/02/2563
0004 โครงการนิทรรศการดนตรีกับการพัฒนา การบรรเลงดนตรี 26/02/2563
0003 โครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย 26/02/2563
0002 Workshop จัดทำโมเดลDLTVคู่มือรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ MCRU Meta Active Learning 24/02/2563
0001 พิธีปิดกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ 24/02/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th