|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
05/02/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
74 ครั้ง
เรื่อง ขอเชิญใช้บริการห้องผลงานวิชาการของอาจารย์ ณ ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด) webmaster

 
ขอเชิญใช้บริการห้องผลงานวิชาการของอาจารย์ ณ ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)

                     ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำมุมสำหรับให้บริการอาจารย์ นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ณ บริเวณชั้น 4 ห้องผลงานทางวิชาการ อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด) เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากห้องผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ซึ่งในห้องนี้ได้เก็บรวบรวมเอกสารตำรา งานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงไว้ อีกทั้งยังมีโต๊ะเก้าอี้สำหรับทำงานเป็นกลุ่มจำนวน 20 ที่นั่ง และเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อบริการสืบค้นข้อมูลจำนวน 6 เครื่อง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงประชาสัมพันธ์มายังท่านเพื่อเข้าใช้บริการมุมบริการดังกล่าวข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 โครงการและกิจกรรมเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลด้วยการนำศักยภาพของการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด้วยนโยบาย BCG Economy 28/02/2563
0005 กำหนดการโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้“จัดทำผลงานทางวิชาการอย่างไรจึงจะผ่านเกณฑ์กำหนดตำแหน่ง” 27/02/2563
0004 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 26/02/2563
0003 ขอประชาสัมพันธ์รายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562- เดือนกุมภาพันธ์ 2563 26/02/2563
0002 การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 8 25/02/2563
0001 ปฏิทินงานวิชาการของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 21/02/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th