|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
26/03/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
462 ครั้ง
เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการสัมภาษณ์และรายงานตัวเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการสัมภาษณ์และรายงานตัวเป็นนักศึกษาภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบที่ ๒


                    เนื่องด้วยปรากฎสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ประเทศไทยได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีประกาศเรื่องมาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๕๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๒ โดยข้อ ๓.๔.๑ ระบุให้การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ให้ใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยดำเนินการแทนการให้ผู้สมัครเดินทางมารับการสัมภาษณ์ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย และ ข้อ ๓.๔.๒ ระบุให้การรายงานตัวของนักศึกษา ให้คณะกรรมการรับนักศึกษากำหนดวิธีการรับรายงานตัวที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ โดยให้หลีกเลี่ยงวิธีการเดินทางมารายงานตัวที่มหาวิทยาลัยในช่วงที่อยู่ในสถานการณ์วิกฤติ นั้น

                    เพื่อให้การดำเนินการสัมภาษณ์และรายงานตัวเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางมหาวิทยาลัยจึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการในการสัมภาษณ์และรายงานตัวเป็นนักศึกษาภาคปกติ ดังนี้




รายละเอียด






ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 03/04/2563
0005 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง มาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4 02/04/2563
0004 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 01/04/2563
0003 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [รอบ 2] 01/04/2563
0002 ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง แนวปฏิบัติในดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน 27/03/2563
0001 แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร(Workfrom Home) เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 26/03/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th