|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
งานบริหารบุคคล
18/03/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
139 ครั้ง
เรื่อง มาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)สำหรับผู้เข้าสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง มาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
สำหรับผู้เข้าสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย


                    เนื่องด้วยปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)ที่ประเทศไทยได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง กอปรกับองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศยกระดับให้การระบาดเชื้อ COVID-19 เป็นการระบาดใหญ่ระดับโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงขอแจ้งให้ผู้เข้าสอบทุกท่านทราบว่าผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้นตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยให้ผู้เข้าสอบทุกคนปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ดังนี้
๑. ผู้เข้าสอบจะต้องตรวจวัดอุณหภูมิกาย วัดไข้ ณ จุดคัดกรองสถานที่สอบ ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ถ้าหากอุณหภูมิเกิน ๓๗.๕ ขึ้นไป จะแยกสอบเป็นรายบุคคล
๒. ผู้เข้าสอบจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยให้ผู้เข้าสอบเตรียมหน้ากากอนามัยมาเอง
๓. ผู้เข้าสอบจะต้องทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ณ จุดที่กำหนด บริเวณหน้าห้องสอบ ทุกครั้งก่อนเข้าห้องสอบ
หากผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้ ผู้เข้าสอบ เข้าสอบโดยเด็ดขาด

รายละเอียด


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 03/04/2563
0005 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง มาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4 02/04/2563
0004 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 01/04/2563
0003 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [รอบ 2] 01/04/2563
0002 ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง แนวปฏิบัติในดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน 27/03/2563
0001 แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร(Workfrom Home) เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 26/03/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th