|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
งานบริหารบุคคล
27/02/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
89 ครั้ง
เรื่อง กำหนดการโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้“จัดทำผลงานทางวิชาการอย่างไรจึงจะผ่านเกณฑ์กำหนดตำแหน่ง” webmaster

 
กำหนดการโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง “จัดทำผลงานทางวิชาการอย่างไรจึงจะผ่านเกณฑ์กำหนดตำแหน่ง”
วันพุธที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ห้องประชุมเกษมณี (๑๑๕๘) ชั้น ๕ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผู้ทรงคุณวุฒินำการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ สื่อสารองค์กรและสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์)
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์


รายละเอียด


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 03/04/2563
0005 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง มาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4 02/04/2563
0004 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 01/04/2563
0003 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [รอบ 2] 01/04/2563
0002 ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง แนวปฏิบัติในดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน 27/03/2563
0001 แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร(Workfrom Home) เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 26/03/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th