|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ
08/11/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
170 ครั้ง
เรื่อง คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคว้ารางวัลThe Best Paper Award และ The Best Presentation Award จากการประชุมวิชาการนานาชาติ iSAI-NLP 2019 webmaster

 
คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคว้ารางวัลThe Best Paper Award และ The Best Presentation Award
จากการประชุมวิชาการนานาชาติ iSAI-NLP 2019 ณ Kantary Hills จ.เชียงใหม่

                    การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE 14th International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI-NLP 2019) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม แคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัยให้เกิดขั้นระหว่างนักวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนรวมถึงเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชนในการค้นคว้าและพัฒนางานวิจัยต่อไป โดยสามารถก่อให้เกิดผลในเชิงพาณิชย์ ในการนี้คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้นำเสนอบทความ และคณาจารย์สามารถคว้ารางวัล The Best Paper Award 1 ผลงาน และ The Best Presentation Award 2 ผลงาน จากจำนวนทั้งสิ้น 80 ผลงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้


                    The Best Paper Award จากบทความเรื่อง “Design and Implementation of an indigenous Solar Powered 4-DOF Robotic Manipulator Controlled Unmanned Ground Vehicle” โดย อาจารย์ ดร.นฤมล ชูเมือง สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


                    The Best Presentation Award จากบทความเรื่อง “Development of Fun Hint Game Applications for Special Children on Smart Devices” โดย อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


                    The Best Presentation Award จากบทความเรื่อง “The Development of a Model to Predict Marbling Score for fattening Kamphaeng Saen Beef Breed Using Data Mining” โดย อาจารย์ วัชระ นิลเพชร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


                    ผลงานทั้งสามได้รับการพิจารณาและตัดสินโดยคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐานทางด้านวิชาการ และอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS ตามที่ สกอ. ยอมรับ ซึ่งนับเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมุ่บ้านจอมบึงทางด้านวิจัยและงานวิชาการ อีกทั้งยังเป้นผลงานที่ผลักดันให้มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยขั้นสูงเป็นที่ยอมรับในระดับ World Class เป็นอย่างมาก


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคว้ารางวัล Goal Medal Award ในการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ iEIT 2019 09/11/2562
0005 กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 (ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) 05/11/2562
0004 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ค่างานและการเขียนแบบประเมินค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น 04/11/2562
0003 สารคดีเทิดพระเกียรติ ชุด พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น ตอนที่ 25 การพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจชุมชนสับปะรดจังหวัดราชบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 29/10/2562
0002 การจัดแสดงละครเวทีร่วมสมัย จอมบึง ครั้งที่ 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ คณะวิทยาการจัดการ 11/10/2562
0001 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและเขียนประวัติย่อ (Resume )อย่างไรให้ได้งาน 09/10/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th