|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
08/11/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
58 ครั้ง
เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ค่างานและการเขียนแบบประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น webmaster

 
งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมรภ.หมู่บ้านจอมบึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การวิเคราะห์ค่างานและการเขียนแบบประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น

                    เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ค่างานและการเขียนแบบประเมินค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งงานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดีจัดขึ้นเพื่อให้คณะกรรรมการประเมินค่างานส่งผลต่อกระบวนการประเมินค่างานในระดับสูงขึ้น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ค่างานและการเขียนประเมินค่างานในแนวทางเดียวกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจะทำให้การวิเคราะห์ค่างานและการประเมินค่างานมีความชัดเจนและมีคุณภาพ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งของ ก.พ.อ. โดยอาจารย์เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับเชี่ยวชาญฯเป็นวิทยากรการอบรม และมีคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ทั้งนี้ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานปิดการอบรม ในครั้งนี้


ภาพกิจกรรม


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 พิธีเปิดโครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย 21/11/2562
0005 นายกสภามรภ.หมู่บ้านจอมบึงมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูทีมคณะทำงานและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมยกระดับมหาวิทยาลัยด้านวิชาการและงานวิจัยในการเป็นเจ้าภาพร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ iSAI – NLP2019 21/11/2562
0004 โครงการกิจกรรมแสดงนิทรรศการโครงงานสหกิจศึกษาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 20/11/2562
0003 พิธีเปิดงานปีนเขาเข้าถ้ำ 18/11/2562
0002 องคมนตรีร่วมประชุมวิชาการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ครั้งที่ 22 18/11/2562
0001 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 12/11/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th