|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
08/11/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
207 ครั้ง
เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ค่างานและการเขียนแบบประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น webmaster

 
งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมรภ.หมู่บ้านจอมบึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การวิเคราะห์ค่างานและการเขียนแบบประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น

                    เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ค่างานและการเขียนแบบประเมินค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งงานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดีจัดขึ้นเพื่อให้คณะกรรรมการประเมินค่างานส่งผลต่อกระบวนการประเมินค่างานในระดับสูงขึ้น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ค่างานและการเขียนประเมินค่างานในแนวทางเดียวกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจะทำให้การวิเคราะห์ค่างานและการประเมินค่างานมีความชัดเจนและมีคุณภาพ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งของ ก.พ.อ. โดยอาจารย์เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับเชี่ยวชาญฯเป็นวิทยากรการอบรม และมีคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ทั้งนี้ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานปิดการอบรม ในครั้งนี้


ภาพกิจกรรม


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและวัตกรรม AIC จังหวัดราชบุรีพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนภาคีร่วมขับเคลื่อนแผนบูรณาการตอบโจทย์ภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม 03/07/2563
0005 ประชุมเตรียมกิจกรรมสาธิตวิ่งเทรล/วิ่งบนถนนหลังโควิด19 02/07/2563
0004 โครงการอบรมอาชีพใหม่ ต้านภัย COVID -19 เพื่อสร้างอาชีพ เสริมในช่วง Covid-19 ให้กับศิษย์เก่า 29/06/2563
0003 การเลือกตั้งล่วงหน้าประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 29/06/2563
0002 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่นแรก 24/06/2563
0001 สาขาวิชาภาษาไทย มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเดินหน้ามหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง จอมบึงโมเดลคลินิกรักษ์อ่านเขียน 19/06/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th