|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
09/11/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
136 ครั้ง
เรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคว้ารางวัล Goal Medal Award ในการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ iEIT 2019 webmaster

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคว้ารางวัล Goal Medal Award ในการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ iEIT 2019(International Exhibition of Inventions of Thailand 2019) 31 ตุลาคม 2562 – 1 พฤศจิกายน 2562 ณ. Kantary Hills จ. เชียงใหม่

                    ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ นำทีมนวัตกรรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงส่งผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ iEIT 2019 จำนวน 10 ผลงาน สามารถคว้า Medal Award ได้ทั้งสิ้น 8 ผลงาน ดังนี้
                    1. Goal Medal Award เหรียญทอง
ผลงานชื่อ “Mosquito Aroma Candles form Fruit Waste : Smart Zero Waste” Class K Agriculture - Horticulture - Gardening
โดย น.ส.นันทิกานต์ จินดาสิงห์, น.ส. พจนีย์ ดวงอัมพร และอาจารย์บุญงอกงาม เอี่ยมศรีปลั่ง สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ คณะวิทยาการจัดการ


                    2. Silver Medal Award เหรียญเงิน
ผลงานชื่อ “Intelligent Home” Class D Building - Architecture - Civil Engineering – Construction - Materials - Woodwork
โดย นายศรุต คงสมัย, น.ส.น้ำทิพย์ ข้วดทอง, นายสรฐา กฤษณสังข์, น.ส.สุนันทา บุญตัน และอาจารย์ ดร.นฤมล ชูเมือง สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
                    3. Silver Medal Award เหรียญเงิน
ผลงานชื่อ “Development Math Farm Fun Game to Enhance Numeracy Skills” Class O Teaching methods and materials - Musical instruments - Art materials
โดย น.ส.จีราภา โจววิทูรกิจ, น.ส.ภาธินี ชยุติ และ อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


                    4. Silver Medal Award เหรียญเงิน
ผลงานชื่อ “Crack on Eggshell Detection System Based on Computer Vision Technique” Class A Mechanics - Engines - Machinery - Tools -Industrial processes - Metallurgy
โดย น.ส.ธิดา แซ่ว้าง และ อาจารย์ ดร.นฤมล ชูเมือง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
                    5. Bronze Medal Award เหรียญทองแดง
ผลงานชื่อ “Development of Waste Separation Game” Class U Games - Toys
โดย น.ส.กนกวรรณ คำผุย, น.ส.นิธิดา สันทอง และ อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 

                    6. Bronze Medal Award เหรียญทองแดง
ผลงานชื่อ “The Study of Sows Feeding Types on Feed Intake, Backfat Thickness and Weaning Growth Rate in Piglets” Class K Agriculture - Horticulture - Gardening
โดย น.ส.ณัฐริกา เพชรศรีกอง, นายพลกฤต ชื่นมัจฉา, น.ส.กาญจนาภิเษก ห้วยหงษ์ทอง และอาจารย์นิชนันท์ ชูเกิด สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 

                    7. Bronze Medal Award เหรียญทองแดง
ผลงานชื่อ “The Study of Lighting Program Management on Uniformity and Growth Performance in 0-21 d of Age in Layer Hen Chicken” Class K Agriculture - Horticulture - Gardening
โดย น.ส.วิดาภรณ์ พรหมพัด, นายกฤษณะ ผินโพธิ์, น.ส.นิติยา สุขาวงค์ และ อาจารย์ ดร.พุทธพร พุ่มโรจน์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


                    8. Bronze Medal Award เหรียญทองแดง
ผลงานชื่อ “Thai Banknotes Recognition System by Using Key Points Feature” Class C Computer sciences - Software - Electronics - Electricity Methods of communication
โดย น.ส.กมลพันธ์ ปู่เงิน และอาจารย์ ดร.นฤมล ชูเมือง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคว้ารางวัลThe Best Paper Award และ The Best Presentation Award จากการประชุมวิชาการนานาชาติ iSAI-NLP 2019 08/11/2562
0005 กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 (ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) 05/11/2562
0004 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ค่างานและการเขียนแบบประเมินค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น 04/11/2562
0003 สารคดีเทิดพระเกียรติ ชุด พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น ตอนที่ 25 การพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจชุมชนสับปะรดจังหวัดราชบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 29/10/2562
0002 การจัดแสดงละครเวทีร่วมสมัย จอมบึง ครั้งที่ 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ คณะวิทยาการจัดการ 11/10/2562
0001 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและเขียนประวัติย่อ (Resume )อย่างไรให้ได้งาน 09/10/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th