|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
09/10/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
83 ครั้ง
เรื่อง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 “ต้นกล้าราชพฤกษ์เกมส์” webmaster

 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 31
“ต้นกล้าราชพฤกษ์เกมส์”

                    ด้วยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 “ต้นกล้าราชพฤกษ์เกมส์” โดยมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขัน ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

                    สัญลักษณ์ในการแข่งขันครั้งนี้ได้นำศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวจังหวัดราชบุรีมาใช้ในการออกแบบ “โอ่งมังกรและหนังใหญ่ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของชาวจังหวัดราชบุรี ซึ่งผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์นําวัสดุท้องถิ่นที่ด้อยราคา มาสร้างสรรค์เป็นศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า เปรียบเสมือนการเพาะเมล็ดพันธุ์ต้องใช้ความคิด ความอดทน การดูแลเอาใจใส่ เพื่อพัฒนาให้เมล็ดพันธุ์เติบโตเป็นต้นกกล้าที่สมบูรณ์และพร้อมที่จะสร้างประโยชน์ให้มวลมนุษยชาติสืบไป”

ออกแบบโดย.... นายคุปตาภา วิสารจารุศร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1














ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 การจัดแสดงละครเวทีร่วมสมัย จอมบึง ครั้งที่ 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ คณะวิทยาการจัดการ 11/10/2562
0005 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและเขียนประวัติย่อ (Resume )อย่างไรให้ได้งาน 09/10/2562
0004 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 08/10/2562
0003 ประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 29 08/10/2562
0002 ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 08/10/2562
0001 ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจ สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก ชมรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (MCRU Y.E.C.) 07/10/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th