|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
08/10/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
102 ครั้ง
เรื่อง วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดการแข่งขันมวยไทยนานาชาติ สืบสานอนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้มวยไทยสู่สากล ฉลองครบรอบ 14 ปีการก่อตั้งวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย webmaster

 
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดการแข่งขันมวยไทยนานาชาติ สืบสานอนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้มวยไทยสู่สากล
ฉลองครบรอบ 14 ปีการก่อตั้งวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

                    เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดการแข่งขันชกมวยไทยนานาชาติ เนื่องในวัยสถาปนาครบรอบ 14 ปีการก่อตั้งวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ นายกสมาคมมวยไทยศึกษานานาชาติ ที่ปรึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย นางวลัยรัตน์ ทรัพย์คิรี ประธานมูลนิธิคสม.เฉลิมพระเกียรติ84 พรรษา นายเรืองชัย เนตรปฐมพร ประธานกรรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและคณะ พร้อมหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนร่วมในพิธี ณ เวทีมวยมาตรฐาน อาคารสถาบันวิชาการและภูมิปัญญาไทย
                    เผศ.ดร.สำราญ สุขแสวง คณบดีคณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานแข่งขันมวยไทยนานาชาติ เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 14 ปีการก่อตั้งวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทยสู่สากล และประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชามวยไทยศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำหรับการแข่งขันมวยไทยนานาชาติครั้งนี้มีนักศึกษาของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ ร่วมแข่งขันกับนักชกชาวต่างชาติในรายการอีกด้วยภาพกิจกรรม


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 โครงการอบรมผู้ตัดสินมวยไทย 27/02/2563
0005 โครงการนิทรรศการดนตรีกับการพัฒนา การบรรเลงดนตรี 26/02/2563
0004 โครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย 26/02/2563
0003 Workshop จัดทำโมเดลDLTVคู่มือรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ MCRU Meta Active Learning 24/02/2563
0002 พิธีปิดกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ 24/02/2563
0001 รองผู้ว่าฯราชบุรีร่วมชมราชพฤกษ์เกมส์ 24/02/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th