|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
26/11/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
60 ครั้ง
เรื่อง โครงการอบรมผู้บริหาร ครูคู่คิด และครูพี่เลี้ยง รอบที่ 2 webmaster

 
โครงการอบรมผู้บริหาร ครูคู่คิด และครูพี่เลี้ยง รอบที่ 2

                    ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีฯ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้บริหาร ครูคู่คิด และครูพี่เลี้ยง รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ เพื่อให้โรงเรียนร่วมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครู ได้รับความเข้าใจในกระบวนการดำเนินการรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี เข้าปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดย อ.ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์ และ อ.นิตยา เรืองมาก เป็นวิทยากร บรรยายเรื่องการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา School Integrater Learning


ภาพกิจกรรม


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงและเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งจับมือกรมพัฒนาชุมชน ลงนามMOUบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ 26/11/2562
0005 ประชุม คณะกรรมการสโมสรอาจารย์ ข้าราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 2/2562 26/11/2562
0004 พิธีเปิดโครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย 21/11/2562
0003 นายกสภามรภ.หมู่บ้านจอมบึงมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูทีมคณะทำงานและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมยกระดับมหาวิทยาลัยด้านวิชาการและงานวิจัยในการเป็นเจ้าภาพร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ iSAI – NLP2019 21/11/2562
0002 โครงการกิจกรรมแสดงนิทรรศการโครงงานสหกิจศึกษาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 20/11/2562
0001 พิธีเปิดงานปีนเขาเข้าถ้ำ 18/11/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th