|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
26/11/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
64 ครั้ง
เรื่อง มรภ.หมู่บ้านจอมบึงและเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งจับมือกรมพัฒนาชุมชน ลงนามMOUบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ webmaster

 
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงและเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งจับมือกรมพัฒนาชุมชน ลงนามMOUบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ

                    มรภ.หมู่บ้านจอมบึงและเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งจับมือกรมพัฒนาชุมชน ลงนามMOUบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสร้างจิตสำนึกนักศึกษาแห่งการรับใช้สังคมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรรม วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและคณะผู้บริหาร ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งร่วมพิธีลงนามMOUบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสร้างจิตสำนึกนักศึกษาแห่งการรับใช้สังคมอย่างเป็นรูปธรรม โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ด้วยกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยและมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของชุมชนให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนาบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนยกระดับศักยภาพชุมชนและบุคลากรในการส่งเสริมสนับสนุนในการขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนก้าวไปสู่เศรษฐกิจครัวเรือนอย่างมั่นคงข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 โครงการอบรมผู้บริหาร ครูคู่คิด และครูพี่เลี้ยง รอบที่ 2 26/11/2562
0005 ประชุม คณะกรรมการสโมสรอาจารย์ ข้าราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 2/2562 26/11/2562
0004 พิธีเปิดโครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย 21/11/2562
0003 นายกสภามรภ.หมู่บ้านจอมบึงมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูทีมคณะทำงานและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมยกระดับมหาวิทยาลัยด้านวิชาการและงานวิจัยในการเป็นเจ้าภาพร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ iSAI – NLP2019 21/11/2562
0002 โครงการกิจกรรมแสดงนิทรรศการโครงงานสหกิจศึกษาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 20/11/2562
0001 พิธีเปิดงานปีนเขาเข้าถ้ำ 18/11/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th