|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
26/11/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
221 ครั้ง
เรื่อง มรภ.หมู่บ้านจอมบึงและเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งจับมือกรมพัฒนาชุมชน ลงนามMOUบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ webmaster

 
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงและเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งจับมือกรมพัฒนาชุมชน ลงนามMOUบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ

                    มรภ.หมู่บ้านจอมบึงและเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งจับมือกรมพัฒนาชุมชน ลงนามMOUบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสร้างจิตสำนึกนักศึกษาแห่งการรับใช้สังคมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรรม วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและคณะผู้บริหาร ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งร่วมพิธีลงนามMOUบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสร้างจิตสำนึกนักศึกษาแห่งการรับใช้สังคมอย่างเป็นรูปธรรม โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ด้วยกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยและมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของชุมชนให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนาบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนยกระดับศักยภาพชุมชนและบุคลากรในการส่งเสริมสนับสนุนในการขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนก้าวไปสู่เศรษฐกิจครัวเรือนอย่างมั่นคงข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและวัตกรรม AIC จังหวัดราชบุรีพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนภาคีร่วมขับเคลื่อนแผนบูรณาการตอบโจทย์ภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม 03/07/2563
0005 ประชุมเตรียมกิจกรรมสาธิตวิ่งเทรล/วิ่งบนถนนหลังโควิด19 02/07/2563
0004 โครงการอบรมอาชีพใหม่ ต้านภัย COVID -19 เพื่อสร้างอาชีพ เสริมในช่วง Covid-19 ให้กับศิษย์เก่า 29/06/2563
0003 การเลือกตั้งล่วงหน้าประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 29/06/2563
0002 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่นแรก 24/06/2563
0001 สาขาวิชาภาษาไทย มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเดินหน้ามหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง จอมบึงโมเดลคลินิกรักษ์อ่านเขียน 19/06/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th