|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10/08/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
961 ครั้ง
เรื่อง สาขาTCI มรภ.หมู่บ้านจอมบึงรับโล่รางวัล การเผยแพร่หลักสูตรผ่านTQR ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ webmaster

 
สาขาTCI มรภ.หมู่บ้านจอมบึงรับโล่รางวัล การเผยแพร่หลักสูตรผ่านTQR ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

                    วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานมอบโล่แสดงความยินดีให้หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2558) จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรรมในโอกาสการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) โดยอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ร่วมรับมอบ ซึ่งคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีในการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 โครงการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning "การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์" 28/05/2563
0005 การอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี MCRU MOOC ตอบโจทย์การจัดการเรียนรู้ยุคโควิด 19 รุ่น 2 28/05/2563
0004 โครงการจัดการเรียนรู้แบบประสม หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป GE (การจัดการเรียนรู้แบบเผชิญหน้าในห้องเรียน การประชุมทางไกลผ่านระบบ Internet และการเรียนเสริมแบบ Online)ในสถานการณโควิด 19 28/05/2563
0003 ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนาจับมือคณะครุศาสตร์ มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจัดอบรมพัฒนาอาจารย์กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี MCRU MOOC ตอบโจทย์การจัดการเรียนรู้ยุคโควิด 19 26/05/2563
0002 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมบุคคลจ้างเหมา โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 รอบที่ 2 26/05/2563
0001 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่มรภ.หมู่บ้านจอมบึง เตรียมพร้อมนักศึกษาใหม่ รุ่น 6 การันตีจบแล้วมีงานทำ 25/05/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th