|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10/08/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
147 ครั้ง
เรื่อง สาขาTCI มรภ.หมู่บ้านจอมบึงรับโล่รางวัล การเผยแพร่หลักสูตรผ่านTQR ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ webmaster

 
สาขาTCI มรภ.หมู่บ้านจอมบึงรับโล่รางวัล การเผยแพร่หลักสูตรผ่านTQR ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

                    วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานมอบโล่แสดงความยินดีให้หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2558) จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรรมในโอกาสการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) โดยอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ร่วมรับมอบ ซึ่งคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีในการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 กิจกรรมลูกปลูกรักส่งถึงตักแม่ 09/08/2562
0005 โครงการหัดฟังและดูอย่างผู้รู้คิดในศตวรรษที่ 21 09/08/2562
0004 คณะเทคโนโลนีอุตสาหกรรมเปิดบ้าน โชว์การพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ คณะที่ใช่สาขาที่ชอบ 09/08/2562
0003 การประชุมวิพากษ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2563 - 2582) 01/08/2562
0002 งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 01/08/2562
0001 กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 01/08/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th