|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
09/08/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
35 ครั้ง
เรื่อง กิจกรรมลูกปลูกรักส่งถึงตักแม่ webmaster

 
กิจกรรม"ลูกปลูกรักส่งถึงตักแม่"

                    อ.นิตยา เรืองมาก รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรม"ลูกปลูกรักส่งถึงตักแม่" เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดโดย โรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน คณะครุศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กๆได้รู้จักความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ภาพกิจกรรม


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 สาขาTCI มรภ.หมู่บ้านจอมบึงรับโล่รางวัล การเผยแพร่หลักสูตรผ่านTQR ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 10/08/2562
0005 โครงการหัดฟังและดูอย่างผู้รู้คิดในศตวรรษที่ 21 09/08/2562
0004 คณะเทคโนโลนีอุตสาหกรรมเปิดบ้าน โชว์การพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ คณะที่ใช่สาขาที่ชอบ 09/08/2562
0003 การประชุมวิพากษ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2563 - 2582) 01/08/2562
0002 งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 01/08/2562
0001 กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 01/08/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th