|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
14/08/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
13334 ครั้ง
เรื่อง รับสมัครเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1) webmaster

 
รับสมัครเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)


วันที่ รายละเอียด
19 สิงหาคม –2 ธันวาคม 2562 1. สมัครทางออนไลน์
1.1 เข้าเว็บไซต์ academic.mcru.ac.th เมนู การรับสมัครนักศึกษา
กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
1.2 พิมพ์ใบชำระค่าสมัคร โดยชำระเงินค่าสมัครจำนวน 200 บาท
ผ่าน ธนาคารกรุงไทย หรือ เคาร์เตอร์เซอร์วิส
ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2562

2 สมัครด้วยตนเอง
2.1 สมัครได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เวลา 9.00 – 16.00 น.
(ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
2.2 ชำระเงินค่าสมัครที่งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน จำนวน 200 บาท
ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2562
3. กรณีสมัครเพื่อขอรับทุนอัญมณีศรีจอมบึง หลังจากสมัครทางออนไลน์ หรือ
สมัครด้วยตัวเองแล้ว ให้ส่งเอกสารได้แก่
3.1 ใบสมัครเพื่อขอทุนอัญมณีศรีจอมบึง
3.2 หนังสือรับรองความประพฤติ
สถานที่ส่งเอกสาร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2562
เบอร์โทรศัพท์ 0-3272-0536-9 ต่อ 1090-93 เบอร์มือถือ 09-2376-5944
e-mail: admission@mcru.ac.th
11 ธันวาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และห้องสัมภาษณ์
ที่เว็บไซต์ academic.mcru.ac.th เมนู การรับสมัครนักศึกษา
15 ธันวาคม 2562 สัมภาษณ์โดยใช้แฟ้มสะสมงานประกอบและประเมินทักษะเฉพาะทางในบางสาขาวิชา
19 ธันวาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
22 ธันวาคม 2562 รายงานตัวเป็นนักศึกษาโดยมีหลักฐานที่ใช้ดังนี้
1. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน 2 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนักศึกษา 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (ติดในใบรายงานตัว) 1 รูป
6. ค่ารายงานตัว 1,300 บาท
7. ค่าลงทะเบียนเรียนแต่ละสาขาวิชา

 หมายเหตุ หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครหรือผู้มารายงานตัวขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครหรือตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยจะถูกถอนสถานภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที โดยจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าธรรมเนียมใดๆ คืนทั้งสิ้น


รายละเอียด


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา 06/06/2563
0005 คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 05/06/2563
0004 คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 05/06/2563
0003 การแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 01/06/2563
0002 มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 6 22/05/2563
0001 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดเรียนผ่านระบบออนไลน์ เด็กสนใจมีการปรับแผนการสอนแบบใหม่ 21/05/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th