|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
14/08/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
12251 ครั้ง
เรื่อง รับสมัครเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1) webmaster

 
รับสมัครเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)


วันที่ รายละเอียด
19 สิงหาคม –2 ธันวาคม 2562 1. สมัครทางออนไลน์
1.1 เข้าเว็บไซต์ academic.mcru.ac.th เมนู การรับสมัครนักศึกษา
กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
1.2 พิมพ์ใบชำระค่าสมัคร โดยชำระเงินค่าสมัครจำนวน 200 บาท
ผ่าน ธนาคารกรุงไทย หรือ เคาร์เตอร์เซอร์วิส
ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2562

2 สมัครด้วยตนเอง
2.1 สมัครได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เวลา 9.00 – 16.00 น.
(ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
2.2 ชำระเงินค่าสมัครที่งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน จำนวน 200 บาท
ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2562
3. กรณีสมัครเพื่อขอรับทุนอัญมณีศรีจอมบึง หลังจากสมัครทางออนไลน์ หรือ
สมัครด้วยตัวเองแล้ว ให้ส่งเอกสารได้แก่
3.1 ใบสมัครเพื่อขอทุนอัญมณีศรีจอมบึง
3.2 หนังสือรับรองความประพฤติ
สถานที่ส่งเอกสาร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2562
เบอร์โทรศัพท์ 0-3272-0536-9 ต่อ 1090-93 เบอร์มือถือ 09-2376-5944
e-mail: admission@mcru.ac.th
11 ธันวาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และห้องสัมภาษณ์
ที่เว็บไซต์ academic.mcru.ac.th เมนู การรับสมัครนักศึกษา
15 ธันวาคม 2562 สัมภาษณ์โดยใช้แฟ้มสะสมงานประกอบและประเมินทักษะเฉพาะทางในบางสาขาวิชา
19 ธันวาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
22 ธันวาคม 2562 รายงานตัวเป็นนักศึกษาโดยมีหลักฐานที่ใช้ดังนี้
1. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน 2 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนักศึกษา 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (ติดในใบรายงานตัว) 1 รูป
6. ค่ารายงานตัว 1,300 บาท
7. ค่าลงทะเบียนเรียนแต่ละสาขาวิชา

 หมายเหตุ หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครหรือผู้มารายงานตัวขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครหรือตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยจะถูกถอนสถานภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที โดยจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าธรรมเนียมใดๆ คืนทั้งสิ้น


รายละเอียด


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 กำหนดการกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 2/2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 28/11/2562
0005 ประกาศผล การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ในการแข่งขันกีฬาและทักษะ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่42 “ราชพฤกษ์เกมส์” 26/11/2562
0004 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคว้ารางวัล Goal Medal Award ในการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ iEIT 2019 09/11/2562
0003 คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคว้ารางวัลThe Best Paper Award และ The Best Presentation Award จากการประชุมวิชาการนานาชาติ iSAI-NLP 2019 08/11/2562
0002 กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 (ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) 05/11/2562
0001 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ค่างานและการเขียนแบบประเมินค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น 04/11/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th