|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
09/08/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
26 ครั้ง
เรื่อง คณะเทคโนโลนีอุตสาหกรรมเปิดบ้าน โชว์การพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ คณะที่ใช่สาขาที่ชอบ webmaster

 
คณะเทคโนโลนีอุตสาหกรรมเปิดบ้าน โชว์การพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ คณะที่ใช่สาขาที่ชอบ

                    เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานเปิดโครงการเปิดบ้านอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 พัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ “คณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ” โดยผศ.ว่าที่ร.ต.ดร.วสันต์ นาคเสนีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรรมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานพร้อมนำทีมคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษานำเสนอผลงานกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรรมและคณะต่างๆ ซึ่งเป็นโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศและให้มีความรู้ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรรม รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรรม ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดราชบุรีร่วมฐานกิจกรรรมของสาขาวิชาในครั้งนี้


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 สาขาTCI มรภ.หมู่บ้านจอมบึงรับโล่รางวัล การเผยแพร่หลักสูตรผ่านTQR ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 10/08/2562
0005 กิจกรรมลูกปลูกรักส่งถึงตักแม่ 09/08/2562
0004 โครงการหัดฟังและดูอย่างผู้รู้คิดในศตวรรษที่ 21 09/08/2562
0003 การประชุมวิพากษ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2563 - 2582) 01/08/2562
0002 งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 01/08/2562
0001 กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 01/08/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th