|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
07/08/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
293 ครั้ง
เรื่อง งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 webmaster

 
กำหนดการจัดงาน “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๒
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จัดขึ้นในวันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกประเภทรายงานตัว ณ จุดลงทะเบียน
เวลา ๑๓.๑๕ น. พิธีเปิด
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวรายงาน
ประธาน ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวเปิดงาน
การแสดงชุด เพลงกล่อมลูก จากนักศึกษาชมรมศิลปะและวัฒนธรรม
เวลา ๑๓.๓๐ น. การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “พระคุณแม่”
เวลา ๑๔.๐๐ น. กิจกรรมการเขียนจดหมายถึงแม่เพื่อสืบสานความเป็นไทย (ดำเนินการโดย คณะครุศาสตร์)
เวลา ๑๕.๐๐ น. การประกวดร้องเพลงเกี่ยวกับแม่
เวลา ๑๖.๐๐ น. ประกาศผล และมอบรางวัลการประกวดทุกประเภท
สรุปกิจกรรมการเขียนจดหมายถึงแม่
ถ่ายภาพร่วมกัน / ปิดงาน

หมายเหตุ

การแต่งกาย
                    แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ชุดสุภาพ หรือชุดนักศึกษา

สมัครเข้าร่วมการประกวด
                    ได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
                    รับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น.


รายละเอียด

กำหนดการ

ใบสมัคร


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒-๕ รหัส ๖๒, ๖๑, ๖๐, ๕๙ (ผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 01/07/2563
0005 การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 01/07/2563
0004 มาตรการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตฯ ประจำปีการศึกษา 2563 30/06/2563
0003 การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 26/06/2563
0002 กำหนดการวิชาการนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2563 ชั้นปีที่ 1 - 4 24/06/2563
0001 การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน Microsoft Teams บนคอมพิวเตอร์ 23/06/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th