|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
07/08/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
195 ครั้ง
เรื่อง งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 webmaster

 
กำหนดการจัดงาน “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๒
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จัดขึ้นในวันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกประเภทรายงานตัว ณ จุดลงทะเบียน
เวลา ๑๓.๑๕ น. พิธีเปิด
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวรายงาน
ประธาน ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวเปิดงาน
การแสดงชุด เพลงกล่อมลูก จากนักศึกษาชมรมศิลปะและวัฒนธรรม
เวลา ๑๓.๓๐ น. การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “พระคุณแม่”
เวลา ๑๔.๐๐ น. กิจกรรมการเขียนจดหมายถึงแม่เพื่อสืบสานความเป็นไทย (ดำเนินการโดย คณะครุศาสตร์)
เวลา ๑๕.๐๐ น. การประกวดร้องเพลงเกี่ยวกับแม่
เวลา ๑๖.๐๐ น. ประกาศผล และมอบรางวัลการประกวดทุกประเภท
สรุปกิจกรรมการเขียนจดหมายถึงแม่
ถ่ายภาพร่วมกัน / ปิดงาน

หมายเหตุ

การแต่งกาย
                    แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ชุดสุภาพ หรือชุดนักศึกษา

สมัครเข้าร่วมการประกวด
                    ได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
                    รับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น.


รายละเอียด

กำหนดการ

ใบสมัคร


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 การจัดแสดงละครเวทีร่วมสมัย จอมบึง ครั้งที่ 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ คณะวิทยาการจัดการ 11/10/2562
0005 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและเขียนประวัติย่อ (Resume )อย่างไรให้ได้งาน 09/10/2562
0004 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 “ต้นกล้าราชพฤกษ์เกมส์” 09/10/2562
0003 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 08/10/2562
0002 ประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 29 08/10/2562
0001 ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 08/10/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th