|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
07/08/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
104 ครั้ง
เรื่อง งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 webmaster

 
กำหนดการจัดงาน “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๒
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จัดขึ้นในวันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกประเภทรายงานตัว ณ จุดลงทะเบียน
เวลา ๑๓.๑๕ น. พิธีเปิด
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวรายงาน
ประธาน ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวเปิดงาน
การแสดงชุด เพลงกล่อมลูก จากนักศึกษาชมรมศิลปะและวัฒนธรรม
เวลา ๑๓.๓๐ น. การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “พระคุณแม่”
เวลา ๑๔.๐๐ น. กิจกรรมการเขียนจดหมายถึงแม่เพื่อสืบสานความเป็นไทย (ดำเนินการโดย คณะครุศาสตร์)
เวลา ๑๕.๐๐ น. การประกวดร้องเพลงเกี่ยวกับแม่
เวลา ๑๖.๐๐ น. ประกาศผล และมอบรางวัลการประกวดทุกประเภท
สรุปกิจกรรมการเขียนจดหมายถึงแม่
ถ่ายภาพร่วมกัน / ปิดงาน

หมายเหตุ

การแต่งกาย
                    แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ชุดสุภาพ หรือชุดนักศึกษา

สมัครเข้าร่วมการประกวด
                    ได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
                    รับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น.


รายละเอียด

กำหนดการ

ใบสมัคร






ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ทุนการศึกษา วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม ประจำปีการศึกษา 2562 21/08/2562
0005 แบบประเมินความพึงพอใจสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 14/08/2562
0004 รับสมัครเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1) 14/08/2562
0003 งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 25/07/2562
0002 บริการของห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 10/07/2562
0001 รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ กยศ. และ กรอ. รายเก่าเลื่อนชั้นปี (นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ) ประจำปีการศึกษา 2562 09/07/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th