|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวรับสมัครงาน
- โดย -
งานบริหารบุคคล
05/08/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
692 ครั้ง
เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ
----------------------------


                    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับโอน
ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ ๔๙ จำนวน ๑ อัตรา

๒. เงื่อนไขของตำแหน่ง
๒.๑ ผู้ที่สมัครขอโอนปัจจุบันต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๒.๒ เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัย
๒.๓ ส่วนราชการต้นสังกัดยินยอมให้โอน
๒.๔ ไม่มีหนี้ทุนการศึกษาหรือภาระผูกพันกับหน่วยงานต้นสังกัด

๓. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไปตามความในมาตรา ๗ (ก) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามความในมาตรา ๗ (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่ ก.พ. หรือ สกอ.รับรอง

๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร (พร้อมฉบับจริง)
๔.๑ แบบขอโอนที่กรอกข้อความสมบูรณ์ จำนวน ๑ ชุด
๔.๒ สำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถาบันการศึกษาออกให้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย และแสดงว่าได้รับการอนุมัติปริญญาจากสภาสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ก่อนหรือในวันสุดท้ายของวันที่รับสมัคร และผลการเรียนรายวิชา (Transcript) ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและ/หรือปริญญาเอก จำนวน ๑ ชุด
๔.๓ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หรือทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๕ สำเนา ก.พ.๗ จำนวน ๑ ชุด (ให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติลงลายมือชื่อรับรองสำเนา)
๔.๖ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
๔.๗ หนังสือยินยอมให้โอนจากส่วนราชการต้นสังกัด จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๘ ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ

** ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ในเอกสารสำเนาทุกฉบับ

๕. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
๕.๑ กรณีสมัครด้วยตนเอง ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอโอน ยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๕ – 23 สิงหาคม ๒๕๖๒ (ในวันและเวลาราชการ) ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒ – ๗๒๐๕๓๖ – ๙ ต่อ ๑๐๑๓, ๑๐๑๖
๕.๒ กรณีสมัครผ่านทางไปรษณีย์ สามารถ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.mcru.ac.th และส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน วงเล็บมุมซองว่า “สมัครโอน” ตั้งแต่วันที่ ๕ – 23 สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ได้ที่งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150 (กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์กรุณาโทรแจ้งที่ คุณเสาวนีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒ – ๗๒๐๕๓๖ – ๙ ต่อ ๑๐๑๖ ภายในวันที่ส่งไปรษณีย์)

๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิคส์ http://www.mcru.ac.th


รายละเอียด


ใบสมัคร


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)รอบที่ ๒ 22/05/2563
0005 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) รอบที่ ๒ 21/05/2563
0004 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)รอบที่ 2 19/05/2563
0003 ประกาศ สรรหากรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 18/05/2563
0002 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 14/05/2563
0001 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานประชาชน ฯ 12/05/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th