|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวรับสมัครงาน
- โดย -
งานบริหารบุคคล
23/07/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
530 ครั้ง
เรื่อง การสรรหากรรมการสภาวิชาการแทนตำแหน่งที่ว่าง webmaster

 
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการแทนตำแหน่งที่ว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การสรรหากรรมการสภาวิชาการแทนตำแหน่งที่ว่าง
------------------------------------------------------


                    ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรา ชนะกุล กรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

                    เพื่อให้การดำเนินการสรรหาให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการแทนตำแหน่งที่ว่าง อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะกรรมการสรรหา จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

๑. องค์ประกอบสภาวิชาการ ประกอบด้วย
๑.๑ อธิการบดี เป็น ประธาน
๑.๒ กรรมการสภาวิชาการที่คณาจารย์ประจำเลือกจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะ คณะละหนึ่งคน
๑.๓ กรรมการสภาวิชาการซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมีจำนวนเท่ากับบุคคลตาม (๑.๒)
๑.๔ รองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ

๒. คุณสมบัติของกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
๒.๑ มีคุณธรรม และจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม
๒.๒ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งที่เป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย
๒.๓ มีความสนใจและเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๔ สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของมหาวิทยาลัยตามสมควรแก่ตำแหน่งหน้าที่
๒.๕ ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๖ ต้องไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
๒.๗ ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกสั่งให้ออกเพราะเหตุมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง
๒.๘ ต้องไม่เคยถูกสภามหาวิทยาลัยให้ออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องต่อหน้าที่หรือหย่อนความสามารถ

๓. วิธีการสรรหากรรมการสภาวิชาการ
                    กรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ได้มาจากการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๒. โดยให้มีการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการแทนตำแหน่งที่ว่าง คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย/คณาจารย์ประจำ และคณาจารย์พิเศษ

๔. กำหนดระยะเวลาการสรรหากรรมการสภาวิชาการ
                    ให้กรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการแทนตำแหน่งที่ว่าง คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย/คณาจารย์ประจำ และคณาจารย์พิเศษ เสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก พร้อมแนบใบเสนอชื่อและประวัติ ในวัน และเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ งานบริหารทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


รายละเอียด


กำหนดการ


ใบเสนอชื่อ


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)รอบที่ ๒ 22/05/2563
0005 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) รอบที่ ๒ 21/05/2563
0004 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)รอบที่ 2 19/05/2563
0003 ประกาศ สรรหากรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 18/05/2563
0002 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 14/05/2563
0001 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานประชาชน ฯ 12/05/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th