|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
08/10/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
75 ครั้ง
เรื่อง ประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 29 webmaster

 
ประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 29

                    กำหนดการประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมทรัพย์คีรี ชั้น 3 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวันที่ เวลา กิจกรรม
วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562

13.00 – 17.00 น.

17.00 - 21.00 น.


08.00 – 08.45 น.


08.45 – 09.30 น.


09.30 – 09.45 น.09.45 – 10.15 น.

10.15 – 10.30 น.

10.30 – 12.00 น.


12.00 – 13.00 น.

13.00 – 14.30 น.14.30 – 14.45 น.

14.45 – 17.00 น.

17.00 – 21.00 น.

- คณบดีหรือผู้แทนเข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

- เลี้ยงรับรอง โดยเครือข่ายความร่วมมือการประชุมสภาคณบดีฯ ณ ร้านลูกน้ำ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี


- สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมแห่งประเทศไทย ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

- สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5

- ประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 ณ ห้องประชุมทรัพย์คีรี ชั้น 3 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และอธิการบดี กล่าวต้อนรับสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและผู้เข้าร่วมประชุม

- ประธานในที่ประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินการประชุมสภาคณบดีฯ

- พักรับประธานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

- บรรยายพิเศษ โดย อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี นายประกอบ คงเขียว เรื่อง วิกฤตทางการศึกษาและแนวทางการแก้ปัญหาของภาคอุตสาหกรรมที่มีต่อนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

- พักรับประธานอาหารกลางวัน ณ ห้องรับรอง ชั้น 3

- ประธานสภาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการประชุมสภาเครือข่ายคณบดีฯ เรื่อง ทิศทางในการปรับตัวของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน

- พักรับประธานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ณ ห้องรับรอง ชั้น 3

- ประชุมสภาเครือข่ายคณบดีฯ (ต่อ)

- เลี้ยงรับรอง โดยเครือข่ายความร่วมมือการประชุมสภาคณบดีฯ ณ ร้านลูกน้ำ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี


< (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
แบบตอบรับ >>>> การประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 การจัดแสดงละครเวทีร่วมสมัย จอมบึง ครั้งที่ 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ คณะวิทยาการจัดการ 11/10/2562
0005 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและเขียนประวัติย่อ (Resume )อย่างไรให้ได้งาน 09/10/2562
0004 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 “ต้นกล้าราชพฤกษ์เกมส์” 09/10/2562
0003 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 08/10/2562
0002 ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 08/10/2562
0001 ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจ สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก ชมรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (MCRU Y.E.C.) 07/10/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th