|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
08/10/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
718 ครั้ง
เรื่อง ประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 29 webmaster

 
ประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 29

                    กำหนดการประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมทรัพย์คีรี ชั้น 3 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวันที่ เวลา กิจกรรม
วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562


วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562

13.00 – 17.00 น.

17.00 - 21.00 น.


08.00 – 08.45 น.


08.45 – 09.30 น.


09.30 – 09.45 น.09.45 – 10.15 น.

10.15 – 10.30 น.

10.30 – 12.00 น.


12.00 – 13.00 น.

13.00 – 14.30 น.14.30 – 14.45 น.

14.45 – 17.00 น.

17.00 – 21.00 น.07.00 – 09.00 น.

09.00 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.

13.00 – 16.00 น.

16.00 น. เป็นต้นไป


- คณบดีหรือผู้แทนเข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

- เลี้ยงรับรอง โดยเครือข่ายความร่วมมือการประชุมสภาคณบดีฯ ณ ร้านลูกน้ำ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี


- สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมแห่งประเทศไทย ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

- สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5

- ประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 ณ ห้องประชุมทรัพย์คีรี ชั้น 3 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และอธิการบดี กล่าวต้อนรับสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและผู้เข้าร่วมประชุม

- ประธานในที่ประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินการประชุมสภาคณบดีฯ

- พักรับประธานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

- บรรยายพิเศษ โดย อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี นายประกอบ คงเขียว เรื่อง วิกฤตทางการศึกษาและแนวทางการแก้ปัญหาของภาคอุตสาหกรรมที่มีต่อนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

- พักรับประธานอาหารกลางวัน ณ ห้องรับรอง ชั้น 3

- ประธานสภาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการประชุมสภาเครือข่ายคณบดีฯ เรื่อง ทิศทางในการปรับตัวของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน

- พักรับประธานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ณ ห้องรับรอง ชั้น 3

- ประชุมสภาเครือข่ายคณบดีฯ (ต่อ)

- เลี้ยงรับรอง โดยเครือข่ายความร่วมมือการประชุมสภาคณบดีฯ ณ ร้านลูกน้ำ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี- มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รับสภาเครือข่ายคณบดีฯ ณ โรงแรมที่พักในจังหวัดราชบุรี

- ศึกษาดูงาน ณ เรื่องของโอ่ง จังหวัดราชบุรี

- พักรับประธานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เรื่องของโอ่ง จังหวัดราชบุรี

- ศึกษาดูงาน ณ เรื่องของโอ่ง จังหวัดราชบุรี

- สภาเครือข่ายคณบดีฯ เดินทางกลับมหาวิทยาลัย โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.00-10.15 น. และ 14.30-14.45 น.

(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
แบบตอบรับ >>>> การประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒-๕ รหัส ๖๒, ๖๑, ๖๐, ๕๙ (ผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 01/07/2563
0005 การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 01/07/2563
0004 มาตรการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตฯ ประจำปีการศึกษา 2563 30/06/2563
0003 การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 26/06/2563
0002 กำหนดการวิชาการนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2563 ชั้นปีที่ 1 - 4 24/06/2563
0001 การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน Microsoft Teams บนคอมพิวเตอร์ 23/06/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th