|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
07/10/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
352 ครั้ง
เรื่อง ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครผู้ประกอบการใหม่ ที่สนใจเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 webmaster

 
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครผู้ประกอบการใหม่ ที่สนใจเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (Muban Chombueng Rajabhat University : MCRU) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการส่งเสริม และสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้มแข็ง สู่ธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup) รวมทั้งการส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม และผลงานวิจัย ในเชิงพาณิชย์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครผู้ประกอบการใหม่ ที่สนใจเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563

ความพร้อมของเรา...
- ให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านธุรกิจ ประกอบด้วย การตลาด การเงินและการบัญชี การผลิต การบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่
- การจัดอบรม การจัดทำแผนธุรกิจ และการจัดทีมอาจารย์ที่ปรึกษา พี่เลี้ยงธุรกิจ ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด
- วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่า

คุณสมบัติผู้ที่ต้องการเข้ารับการบ่มเพาะ....
- มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 60 ปี
- นักศึกษา หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาแล้ว
- อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และบุคคลทั่วไปมีความคิดริเริ่มในการทำธุรกิจ
- ผู้ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการ หรือมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเอง

เป้าหมาย
1. นักศึกษาในถาบันอุดมศึกษา
2. ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ไม่เกิน 5 ปี)
3. ผู้ประกอบการ

ติดต่อสมัครได้ที่
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โทร. 0 3272 0534 (สำนักงาน) e-mail : lubic.mcru@gmail.com


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 26/02/2563
0005 ขอประชาสัมพันธ์รายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562- เดือนกุมภาพันธ์ 2563 26/02/2563
0004 การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 8 25/02/2563
0003 ปฏิทินงานวิชาการของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 21/02/2563
0002 ศึกมวยไทยรวมน้ำใจชาววิทยาลัยมวยไทย สู่น้อง 20/02/2563
0001 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อาหารเพื่อสุขภาพ “Ketogenic food diet” 14/02/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th