|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
04/10/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
386 ครั้ง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การบริการฐานข้อมูลออนไลน์ และบริการช่วยการค้นคว้า ช่วยดาวน์โหลดเอกสารจากฐานข้อมูลออนไลน์ webmaster

 
ประชาสัมพันธ์การบริการฐานข้อมูลออนไลน์ และบริการช่วยการค้นคว้า ช่วยดาวน์โหลดเอกสารจากฐานข้อมูลออนไลน์

                    ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการจำนวนหลากหลาย ประกอบด้วย ฐานข้อมูลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ วารสาร หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ที่เป็นของไทยและต่างประเทศ ซึ่งทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้บอกรับให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ใช้งาน ดังนั้นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้แจ้งมายังท่านเพื่อให้ประชาสัมพันธ์ไปยังคณาจารย์ และนักศึกษาได้ทราบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบว่าปัจจุบันมีฐานข้อมูลที่ให้บริการฐานใดบ้าง (รายละเอียดชื่อฐานข้อมูลตามเอกสารแนบ) และนอกจากนั้นยังมีบริการช่วยการค้นคว้า ช่วยดาวน์โหลดเอกสารจากฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการ ซึ่งหากอาจารย์ท่านใดต้องการดาวน์โหลดเอกสารหัวข้ออะไร ให้แจ้งผ่านแบบฟอร์ม โดยสแกน QR-code หรือลิงค์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของเอกสารฉบับนี้ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบริการฐานข้อมูลออนไลน์ (ชั้น 4 สำนักวิทยบริการ) เบอร์โทรศัพท์ภายใน 032-720536 ต่อ 1608
บริการช่วยการค้นคว้าฐานข้อมูลออนไลน์

รายละเอียดฐานข้อมูลออนไลน์


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 กำหนดการกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 2/2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 28/11/2562
0005 ประกาศผล การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ในการแข่งขันกีฬาและทักษะ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่42 “ราชพฤกษ์เกมส์” 26/11/2562
0004 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคว้ารางวัล Goal Medal Award ในการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ iEIT 2019 09/11/2562
0003 คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคว้ารางวัลThe Best Paper Award และ The Best Presentation Award จากการประชุมวิชาการนานาชาติ iSAI-NLP 2019 08/11/2562
0002 กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 (ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) 05/11/2562
0001 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ค่างานและการเขียนแบบประเมินค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น 04/11/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th