|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
12/09/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
20 ครั้ง
เรื่อง มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเตรียมความพร้อมเจ้าภาพร่วมการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ iSAI-NLP 2019 webmaster

 
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเตรียมความพร้อมเจ้าภาพร่วมการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ iSAI-NLP 2019

                    มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเตรียมความพร้อมเจ้าภาพร่วมการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ iSAI-NLP 2019 วันที่ 11 กันยายน 2562 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพร่วมการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ iSAI-NLP 2019 ณ ห้องประชุม ทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย(AiAT) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE 14th International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI-NLP 2019) เพื่อส่งเสริมให้ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ได้นำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่ประชาคมโลกเพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัยให้เกิดขั้นระหว่างนักวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนรวมถึงเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชนในการค้นคว้าและพัฒนางานวิจัยต่อไป โดยสามารถก่อให้เกิดผลในเชิงพาณิชย์ ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม แคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย(AiAT) จัดการประกวดผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ The International Exhibition of Inventions of Thailand (IEIT 2019) ระหว่างวันที่ 30 -31 ตุลาคม 2562 และการประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ 2019 International Exhibition of Inventions of Thailand ระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรม แคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning 18/09/2562
0005 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 17/09/2562
0004 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองประมาณติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ ครั้งที่ 1/2562 14/09/2562
0003 พิธีลงนามความร่วมมือสถาบันต้นแบบการผลิตครูตามโครงการครูรักษ์ถิ่น 14/09/2562
0002 สาขาอาชีวอนามัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้ารับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับ "ดีเด่น" ประจำปี 2562 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 14/09/2562
0001 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้นำชุมชน SMART LEADER พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและประชาชนจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม 12/09/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th