|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
10/09/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
132 ครั้ง
เรื่อง ผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมรภ.หมู่บ้านจอมบึงปีการศึกษา 2561 webmaster

 
ผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมรภ.หมู่บ้านจอมบึงปีการศึกษา 2561

                    ผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมรภ.หมู่บ้านจอมบึงปีการศึกษา 2561 ระดับสถาบันได้คะแนนระดับดีมาก ตอบโจทย์การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามที่คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561มาตรวจประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงระหว่างวันที่ 9-10 ก.ย.62 โดยผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีฯรับมอบผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย จากรศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ ประธานกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่งผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561จาก 5 มาตรฐานได้คะแนน 4.71 ระดับดีมาก

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 โครงการอบรมผู้ตัดสินมวยไทย 27/02/2563
0005 โครงการนิทรรศการดนตรีกับการพัฒนา การบรรเลงดนตรี 26/02/2563
0004 โครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย 26/02/2563
0003 Workshop จัดทำโมเดลDLTVคู่มือรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ MCRU Meta Active Learning 24/02/2563
0002 พิธีปิดกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ 24/02/2563
0001 รองผู้ว่าฯราชบุรีร่วมชมราชพฤกษ์เกมส์ 24/02/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th