|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
10/09/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
43 ครั้ง
เรื่อง ผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมรภ.หมู่บ้านจอมบึงปีการศึกษา 2561 webmaster

 
ผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมรภ.หมู่บ้านจอมบึงปีการศึกษา 2561

                    ผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมรภ.หมู่บ้านจอมบึงปีการศึกษา 2561 ระดับสถาบันได้คะแนนระดับดีมาก ตอบโจทย์การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามที่คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561มาตรวจประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงระหว่างวันที่ 9-10 ก.ย.62 โดยผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีฯรับมอบผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย จากรศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ ประธานกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่งผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561จาก 5 มาตรฐานได้คะแนน 4.71 ระดับดีมาก

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning 18/09/2562
0005 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 17/09/2562
0004 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองประมาณติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ ครั้งที่ 1/2562 14/09/2562
0003 พิธีลงนามความร่วมมือสถาบันต้นแบบการผลิตครูตามโครงการครูรักษ์ถิ่น 14/09/2562
0002 สาขาอาชีวอนามัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้ารับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับ "ดีเด่น" ประจำปี 2562 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 14/09/2562
0001 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้นำชุมชน SMART LEADER พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและประชาชนจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม 12/09/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th