|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13/09/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
514 ครั้ง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ ช่องทางติดต่อและรับข่าวสาร ของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย webmaster

 
ขอประชาสัมพันธ์ ช่องทางติดต่อและรับข่าวสาร ของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย (แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 05/11/2562)


หน่วยงาน เว็บไซต์ Facebook
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

สถาบันวิจัยและพัฒนา

กองพัฒนานักศึกษา

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์ภาษา

ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง

สำนักงานหอพักนักศึกษา

ศูนย์การจัดการเรียนรู้

ศูนย์สหกิจศึกษา

ครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

http://www.mcru.ac.th

http://science.mcru.ac.th

http://educ.mcru.ac.th

http://fhs.mcru.ac.th

http://mns.mcru.ac.th

http://technology.mcru.ac.th

http://muaythai.mcru.ac.th

http://graduate.mcru.ac.th

http://arit.mcru.ac.th

http://culture.mcru.ac.th/

http://president.mcru.ac.th

http://qa.mcru.ac.th

http://academic.mcru.ac.th

http://council.mcru.ac.th

http://irdmcru.mcru.ac.th

http://sdd.mcru.ac.th

http://cc.mcru.ac.th

http://lc.mcru.ac.th

http://elc.mcru.ac.th

http://dorm.mcru.ac.th

ศูนย์การจัดการเรียนรู้

-

-

https://www.facebook.com/chombueng.mcru

https://www.facebook.com/science.mcru.ac.th

https://www.facebook.com/bedmcruchombueng

https://www.facebook.com/fhs.mcru

https://www.facebook.com/mns.mcru.ac.th

https://www.facebook.com/Technology.mcru.ac.th

https://www.facebook.com/muaythai.chombueng

https://www.facebook.com/GraduateMcru

https://www.facebook.com/aritmcru

-

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

-

-

-

-

กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

https://www.facebook.com/ comcenterMCRU

https://www.facebook.com/lc.mcru

-

หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ศูนย์การจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 หมายเหตุ : หากข้อมูลของหน่วยงานใดไม่ถูกต้อง หรือต้องการเพิ่มข้อมูล กรุณาติดต่อ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ : 0-3272-0536-9 ต่อ 1200ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 กำหนดการกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 2/2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 28/11/2562
0005 ประกาศผล การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ในการแข่งขันกีฬาและทักษะ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่42 “ราชพฤกษ์เกมส์” 26/11/2562
0004 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคว้ารางวัล Goal Medal Award ในการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ iEIT 2019 09/11/2562
0003 คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคว้ารางวัลThe Best Paper Award และ The Best Presentation Award จากการประชุมวิชาการนานาชาติ iSAI-NLP 2019 08/11/2562
0002 กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 (ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) 05/11/2562
0001 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ค่างานและการเขียนแบบประเมินค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น 04/11/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th