|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13/09/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
1912 ครั้ง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ ช่องทางติดต่อและรับข่าวสาร ของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย webmaster

 
ขอประชาสัมพันธ์ ช่องทางติดต่อและรับข่าวสาร ของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย (แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 24/02/2563)


หน่วยงาน เว็บไซต์ Facebook
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

สถาบันวิจัยและพัฒนา

กองพัฒนานักศึกษา

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์ภาษา

ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง

สำนักงานหอพักนักศึกษา

ศูนย์การจัดการเรียนรู้

ศูนย์สหกิจศึกษา

ครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ Mcru-lic

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

กองนโยบายและแผน

http://www.mcru.ac.th

http://science.mcru.ac.th

http://educ.mcru.ac.th

http://fhs.mcru.ac.th

http://mns.mcru.ac.th

http://technology.mcru.ac.th

http://muaythai.mcru.ac.th

http://graduate.mcru.ac.th

http://arit.mcru.ac.th

http://culture.mcru.ac.th/

http://president.mcru.ac.th

http://qa.mcru.ac.th

http://academic.mcru.ac.th

http://council.mcru.ac.th

http://irdmcru.mcru.ac.th

http://sdd.mcru.ac.th

http://cc.mcru.ac.th

http://lc.mcru.ac.th

http://elc.mcru.ac.th

http://dorm.mcru.ac.th

ศูนย์การจัดการเรียนรู้

-

-

-

http://www.satitmcru.ac.th

http://plan.mcru.ac.th

https://www.facebook.com/chombueng.mcru

https://www.facebook.com/science.mcru.ac.th

https://www.facebook.com/bedmcruchombueng

https://www.facebook.com/fhs.mcru

https://www.facebook.com/mns.mcru.ac.th

https://www.facebook.com/Technology.mcru.ac.th

https://www.facebook.com/muaythai.chombueng

https://www.facebook.com/GraduateMcru

https://www.facebook.com/aritmcru

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.หมู่บ้านจอมบึง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

-

https://www.facebook.com/acdmmcru

-

https://www.facebook.com/rdimcru

กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

https://www.facebook.com/ comcenterMCRU

https://www.facebook.com/lc.mcru

https://www.facebook.com/mcruelc

หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ศูนย์การจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ Mcru-lic

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 หมายเหตุ : หากข้อมูลของหน่วยงานใดไม่ถูกต้อง หรือต้องการเพิ่มข้อมูล กรุณาติดต่อ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ : 0-3272-0536-9 ต่อ 1200ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2564 21/09/2563
0005 การแจ้งจบการศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (หลักสูตรอื่นๆ ที่ไม่ใช่ครุศาสตรบัณฑิต) 15/09/2563
0004 เปิดลงทะเบียน จองรอบทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำเดือน เดือนตุลาคม 2563 15/09/2563
0003 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการอบรมและรับการทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 15/09/2563
0002 ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมชมนิทรรศการข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี เรื่องเขางูแหล่งโบราณคดีของราชบุรี พุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๓ (พ.ศ.๑๒๐๐-พ.ศ.๑๔๐๐) 15/09/2563
0001 ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อ เพื่อติดต่อถ่ายรูป ณ กองพัฒนานักศึกษา 11/09/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th