|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13/09/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
216 ครั้ง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ ช่องทางติดต่อและรับข่าวสาร ของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย webmaster

 
ขอประชาสัมพันธ์ ช่องทางติดต่อและรับข่าวสาร ของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย


หน่วยงาน เว็บไซต์ Facebook
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

สถาบันวิจัยและพัฒนา

กองพัฒนานักศึกษา

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์ภาษา

ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง

สำนักงานหอพักนักศึกษา

ศูนย์การจัดการเรียนรู้

http://www.mcru.ac.th

http://science.mcru.ac.th

http://educ.mcru.ac.th

http://fhs.mcru.ac.th

http://mns.mcru.ac.th

http://technology.mcru.ac.th

http://muaythai.mcru.ac.th

http://graduate.mcru.ac.th

http://arit.mcru.ac.th

http://culture.mcru.ac.th/

http://president.mcru.ac.th

http://qa.mcru.ac.th

http://academic.mcru.ac.th

http://council.mcru.ac.th

http://irdmcru.mcru.ac.th

http://sdd.mcru.ac.th

http://cc.mcru.ac.th

http://lc.mcru.ac.th

http://elc.mcru.ac.th

http://dorm.mcru.ac.th

ศูนย์การจัดการเรียนรู้

https://www.facebook.com/chombueng.mcru

https://www.facebook.com/science.mcru.ac.th

https://www.facebook.com/bedmcruchombueng

https://www.facebook.com/fhs.mcru

https://www.facebook.com/mns.mcru.ac.th

https://www.facebook.com/Technology.mcru.ac.th

https://www.facebook.com/muaythai.chombueng

https://www.facebook.com/GraduateMcru

https://www.facebook.com/aritmcru

-

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

-

-

-

-

กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

https://www.facebook.com/ comcenterMCRU

https://www.facebook.com/lc.mcru

-

หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ศูนย์การจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 หมายเหตุ : หากข้อมูลของหน่วยงานใดไม่ถูกต้อง หรือต้องการเพิ่มข้อมูล กรุณาติดต่อ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ : 0-3272-0536-9 ต่อ 1200ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 การจัดแสดงละครเวทีร่วมสมัย จอมบึง ครั้งที่ 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ คณะวิทยาการจัดการ 11/10/2562
0005 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและเขียนประวัติย่อ (Resume )อย่างไรให้ได้งาน 09/10/2562
0004 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 “ต้นกล้าราชพฤกษ์เกมส์” 09/10/2562
0003 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 08/10/2562
0002 ประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 29 08/10/2562
0001 ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 08/10/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th