|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
03/09/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
82 ครั้ง
เรื่อง แจ้งปิดเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายในห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ webmaster

 
แจ้งปิดเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายในห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์


                    เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จะดับกระแสไฟฟ้าทั้งมหาวิทยาลัยฯ ในวันพุธ ที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. เป็นการชั่วคราว ดังนั้น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปิดเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ภายในห้องแม่ข่าย ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. เป็นการชั่วคราว ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้ ระบบที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่

                    - เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
                    - เว็บไซต์ของหน่วยงาน
                    - ระบบสารสนเทศนักศึกษา
                    - ระบบการส่ง มคอ.
                    - ระบบงานสารบรรณ
                    - ระบบการเบิกจ่ายด้วยโปรแกรม 3D
                    - ระบบรับสมัครนักศึกษา
                    - ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ : GFMIS (งานบริหารพัสดุเป็นผู้ใช้งาน)
                    - ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น Thailis เป็นต้น


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ผลการคัดเลือกสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู ตามโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 18/09/2562
0005 ขอเลื่อนการสัมภาษณ์การขอรับทุน“วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจำปีการศึกษา 2562 16/09/2562
0004 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกีฬาภายใน ประจำปี 2562 ภายใต้รูปแบบการวิ่งเทรล ครั้งที่ 1 16/09/2562
0003 ประชาสัมพันธ์ ช่องทางติดต่อและรับข่าวสาร ของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 13/09/2562
0002 ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ใช้บริการมุมหนังสือใหม่ ณ บริเวณชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 10/09/2562
0001 ดาวและเดือนของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2562 30/08/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th