|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
25/09/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
882 ครั้ง
เรื่อง การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ในการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 42 “ราชพฤกษ์เกมส์” มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง เกณฑ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ในการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์
ครั้งที่ ๔๒ “ราชพฤกษ์เกมส์” มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
พ.ศ. ๒๕๖๒
-----------------------------------


                    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดกิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ในการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ ๔๒ “ราชพฤกษ์เกมส์” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถในการออกแบบ มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยจึงจัดการประกวดออกแบบราสัญลักษณ์ โดยกำหนดกติกาเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ให้การพิจารณา เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมของผู้เข้าประกวดทุกสาขาวิชา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

๑. กติกาเงื่อนไข
๑.๑ ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงทุกชั้นปี
๑.๒ ผู้สมัครมีสิทธิ์ส่งผลงานได้คนเดียว หรือ จำกัดแบบทีมละ ๒ คนเท่านั้น
๑.๓ เปิดรับผลงานออกแบบ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๑.๔ ติดตามการประกวดจากทาง Facebook Page: กองพัฒนานักศึกษา
๑.๕ ผลงานจะต้องส่งเป็นภาพสี ขนาด A๓ จำนวน ๑ ภาพ โดยติดผลงานลงบนฟิวเจอร์บอร์ดสีดำขนาด ๒๐ x ๓๐ นิ้ว ซึ่งภาพดังกล่าวจะต้องมีความคมชัดทั้งสีและลายเส้น มีคำอธิบายความหมายของภาพ และชื่อผู้ส่งเข้าประกวด
๑.๖ การออกแบบไม่จำกัดเทคนิค สามารถออกแบบภาพวาด หรือออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Adobe illustrator และ Adobe Photoshop หรือ ๒ โปรแกรมร่วมกันได้ ทั้งนี้ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดต้องเป็นชิ้นงานที่ไม่เคยส่งเข้าร่วมประกวดและไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดที่ใดมาก่อน
๑.๗ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของกองพัฒนานักศึกษาโดยสมบูรณ์

๒. ลักษณะผลงานที่ส่งเข้าประกวด
๒.๑ รูปแบบตราสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าประกวด ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ ผลงานด้วยตนเอง ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง เลียนแบบ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ผลงาน
๒.๒ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีเอกลักษณ์องค์ประกอบศิลป์ที่สวยงาม สีและตัวหนังสือต้องชัดเจน สร้างสรรค์ จดจำง่ายและแสดงถึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่น

๓. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
๓.๑ รูปแบบต้องมีความโดดเด่น จดจำง่าย ๓๐ คะแนน
๓.๒ การสื่อความหมาย และความคิดสร้างสรรค์ ๓๐ คะแนน
๓.๓ ความน่าสนใจและสามารถนำไปใช้จริงในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ สามารถใช้กับงานสื่อสิ่งพิมพ์ ๒๐ คะแนน
๓.๔ ความสวยงาม ๒๐ คะแนน

๔. รางวัลการประกวด
๔.๑ รางวัลชนะเลิศ รางวัลเงินสด ๕,๐๐๐ บาท
๔.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รางวัลเงินสด ๓,๐๐๐ บาท
๔.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รางวัลเงินสด ๑,๕๐๐ บาท
๔.๔ รางวัลชมเชย ๒ รางวัล รางวัลเงินสด ๕๐๐ บาท
๔.๕ มีใบประกาศนียบัตรทุกผลงาน
หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

๕. ประกาศผล
                    ประกาศผลการตัดสิน วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ทาง Facebook Page: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


รายละเอียด


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อาหารเพื่อสุขภาพ “Ketogenic food diet” 14/02/2563
0005 ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วม กิจกรรมอัญเชิญตราพระราชลัญจกร 11/02/2563
0004 ขอเชิญใช้บริการห้องผลงานวิชาการของอาจารย์ ณ ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด) 05/02/2563
0003 ขอเชิญ...ร่วมชม ร่วมเชียร์การแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 42 "ราชพฤกษ์เกมส์" 31/01/2563
0002 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเตรียมเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขัน “กีฬา พ.จ.น.ก. บุคลากร สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 “ราชพฤกษ์เกมส์” 28/01/2563
0001 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) 09/01/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th