|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
24/04/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
499 ครั้ง
เรื่อง แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการใช้งานเว็บไซต์ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix webmaster

 
ขอความร่วมมือทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการใช้งาน
เว็บไซต์ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix

เพื่อให้มีการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC)ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น


แบบประเมินความพึงพอใจ


ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC)


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 กำหนดการภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2562 นักศึกษาภาคปกติปีที่ 1 - 4 (รหัส 59 - 62) 13/12/2562
0005 ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 13/12/2562
0004 ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 12/12/2562
0003 กำหนดการกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 2/2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 28/11/2562
0002 ประกาศผล การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ในการแข่งขันกีฬาและทักษะ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่42 “ราชพฤกษ์เกมส์” 26/11/2562
0001 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคว้ารางวัล Goal Medal Award ในการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ iEIT 2019 09/11/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th