|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้
20/04/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
326 ครั้ง
เรื่อง มรมจ.คว้าเหรียญรางวัลการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในเวทีระดับโลก webmaster

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคว้าเหรียญรางวัลการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในเวทีระดับโลก

The 47th International Exhibition of Inventions GENEVA

ตั้งแต่วันที่ 10-14 เมษายน 2562 ณ PALEXPO นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคว้าถึง 3 เหรียญรางวัลนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ระดับโลก โดยอาจารย์ ดร.นฤมล ชูเมือง ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (Digital Media Technology) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในการส่งผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และสามารถคว้า 1 เหรียญเงิน และ2 เหรียญทองแดงจากการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ระดับโลกในงาน “The 47th International Exhibition of Inventions Geneva” ณ อาคารจัดแสดงนิทรรศการ PALEXPO นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 เมษายน 2562 โดยมีชื่อผลงานดังนี้

                    
หุ่นยนต์รับส่งพัสดุภายในอาคารแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกสมองกลฝังตัว (In-House Automated Supplies Delivery with Embedded Deep Learning Techniques)
ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และแจ้งเตือนภัยผ่านเครือข่ายตำรวจเพื่อป้องกันเหตุการณ์โจรกรรม (Surveillance Security System with Artificial Intelligence Technology to Prevent Robbery)
อุปกรณ์ต้นแบบเครื่องตรวจวัดประเมินไนโตรเจนในใบข้าวเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว (The Prototype of Nitrogen Measurement Equipment in Rice Leaves to Reduce Production Costs)


                    งานดังกล่าวเป็นการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติที่สำคัญที่สุดในโลก ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ นครเจนีวา และองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 47 มีนักวิจัยจากทั่วโลกนำผลงานเข้าประกวดและจัดแสดงกว่า 1,000 ผลงานจากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก และมีผู้เข้าร่วมชมงานมากกว่า 50,000 คน โดยมีการถ่ายทอดสดออกทางรายการโทรทัศน์และเผยแพร่ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และในยุโรป นับเป็นอีกหนึ่งผลงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ และชาวจังหวัดราชบุรี


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 20/06/2562
0005 ให้โอวาทและแนะนำแนวทางให้การทำงานกับผู้นำนักศึกษา 20/06/2562
0004 พิธีไหว้ครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 11/06/2562
0003 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับการออกแบบเนื้อหาบนพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ดิจิทัล 11/06/2562
0002 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 23/05/2562
0001 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สหกิจศึกษา ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2561 23/05/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th