|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
11/04/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
1313 ครั้ง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 webmaster

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2


วันที่สัมภาษณ์
ศุกร์ 19 เมษายน 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. (ช่วงเช้า)

สถานที่
หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ยกเว้น สาขาวิชาพลศึกษา สัมภาษณ์ที่ โรงยิมพลศึกษา

เอกสารที่ต้องนำมา
1. ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติหรือบัตรประจำตัวประชาชน (ใช้ในกรณีกรรมการสัมภาษณ์ขอดูเอกสาร)
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน
3. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

ผู้สมัครทุนอัญมณีฯ
หลังจากสัมภาษณ์ของสาขาวิชาในช่วงเช้าแล้ว ให้เข้าสัมภาษณ์ทุนฯ ในเวลา 13.00 น.
ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์
เอกสารที่ใช้ประกอบ ประเภท
1. เรียนดี ใบรายงานผลการเรียนฉบับสำเร็จการศึกษา
2. ความสามารถพิเศษ ด้านกิจกรรม อุปกรณ์หรือสิ่งอื่นๆ ที่จะใช้ประกอบการสัมภาษณ์ (ถ้ามี)
3. ความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา ชุดกีฬาของโรงเรียนและอุปกรณ์กีฬา (ถ้ามี)


รายชื่อ


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 กำหนดการภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2562 นักศึกษาภาคปกติปีที่ 1 - 4 (รหัส 59 - 62) 13/12/2562
0005 ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 13/12/2562
0004 ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 12/12/2562
0003 กำหนดการกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 2/2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 28/11/2562
0002 ประกาศผล การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ในการแข่งขันกีฬาและทักษะ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่42 “ราชพฤกษ์เกมส์” 26/11/2562
0001 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคว้ารางวัล Goal Medal Award ในการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ iEIT 2019 09/11/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th