|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
02/04/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
316 ครั้ง
เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมุ่บ้านจอมบึง
เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
......................................................

                    ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา แต่งตั้งกรรมการองค์การนักศึกษา และการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

                    กองพัฒนานักศึกษาได้รับสมัครและดำเนินการให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ แล้ว ผลปรากฏว่า นายอภิรักษ์ พร่องสระน้อย ผู้สมัครหมายเลข ๑ ได้รับคะแนนเสียงเป็นอันดับ ๑

                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า นายอภิรักษ์ พร่องสระน้อย ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการบริหารกิจกรรมนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๒๔ (๑) และมีสิทธิ์เสนอชื่อนักศึกษาอื่นให้อธิการบดีแต่งตั้งเป็นกรรมการองค์การนักศึกษารวมทั้งมีสิทธิ์นำคณะกรรมการฯ เข้าดำเนินงานองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒


รายละเอียด


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 กำหนดการภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2562 นักศึกษาภาคปกติปีที่ 1 - 4 (รหัส 59 - 62) 13/12/2562
0005 ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 13/12/2562
0004 ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 12/12/2562
0003 กำหนดการกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 2/2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 28/11/2562
0002 ประกาศผล การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ในการแข่งขันกีฬาและทักษะ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่42 “ราชพฤกษ์เกมส์” 26/11/2562
0001 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคว้ารางวัล Goal Medal Award ในการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ iEIT 2019 09/11/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th