|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
02/04/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
215 ครั้ง
เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมุ่บ้านจอมบึง
เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
......................................................

                    ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา แต่งตั้งกรรมการองค์การนักศึกษา และการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

                    กองพัฒนานักศึกษาได้รับสมัครและดำเนินการให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ แล้ว ผลปรากฏว่า นายอภิรักษ์ พร่องสระน้อย ผู้สมัครหมายเลข ๑ ได้รับคะแนนเสียงเป็นอันดับ ๑

                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า นายอภิรักษ์ พร่องสระน้อย ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการบริหารกิจกรรมนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๒๔ (๑) และมีสิทธิ์เสนอชื่อนักศึกษาอื่นให้อธิการบดีแต่งตั้งเป็นกรรมการองค์การนักศึกษารวมทั้งมีสิทธิ์นำคณะกรรมการฯ เข้าดำเนินงานองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒


รายละเอียด


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 4) 17/06/2562
0005 กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 14/06/2562
0004 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ กยศ. และ กรอ. ปี 5 ปีการศึกษา 2562 13/06/2562
0003 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 10/06/2562
0002 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 04/06/2562
0001 ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 28/05/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th