|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
29/03/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
515 ครั้ง
เรื่อง วันสงกรานต์ สานใจ ครั้งที่ ๖ webmaster

 
งานอนุรักษ์ สืบสานประเพณีไทย “วันสงกรานต์ สานใจ” ครั้งที่ ๖
-------------------------


                    เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และเครือข่ายหน่วยงานภายใน ร่วมกันจัดงานอนุรักษ์ สืบสานประเพณีไทย “วันสงกรานต์ สานใจ” ครั้งที่ ๖ ขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ของไทย โดยจัดให้มีพิธีทำบุญ สรงน้ำพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของไทย ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และชุมชนในท้องถิ่น โดยการจัดให้มีกิจกรรมการประกวดต่างๆ เช่น การประกวดส้มตำลีลา การประกวดร้องเพลงพร้อมหางเครื่อง และการประกวดภาพถ่ายวันสงกรานต์ สานใจ จึงขอประกาศรายละเอียดของกิจกรรมการประกวดและรางวัล ดังต่อไปนี้

๑. การประกวดส้มตำลีลา

๒. การประกวดร้องเพลงพร้อมหางเครื่อง

๓. การประกวดภาพถ่าย “วันสงกรานต์สานใจ” ทางสื่อ Social Media

๔. ประกาศผลและมอบรางวัล
                                        ๔.๑ การประกวดส้มตำลีลา และ การประกวดร้องเพลงพร้อมหางเครื่อง ประกาศผลและมอบรางวัลในวันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๔๕ น. เวทีลานวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๔.๒ ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย “วันสงกรานต์สานใจ” ทางสื่อ Social Media วันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ Facebook สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.หมู่บ้านจอมบึง และมอบรางวัล ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

๕. รางวัลการประกวด
๕.๑ รางวัลการประกวดส้มตำลีลา
                    รางวัลชนะเลิศ ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
                    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๑,๒๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
                    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๙๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๕.๒ รางวัลการประกวดร้องเพลงพร้อมหางเครื่อง
                    รางวัลชนะเลิศ ๓,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
                    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๒,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
                    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
                    รางวัลขวัญใจมวลชน ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๕.๓ รางวัลการประกวดภาพถ่าย “วันสงกรานต์ สานใจ”
                    รางวัลชนะเลิศ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
                    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๘๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
                    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
                    รางวัลชมเชย ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร


เกณฑ์การประกวดฯ


กำหนดการ


1_ใบสมัครประกวดส้มตำลีลา


2_ใบสมัครประกวดร้องเพลงพร้อมหางเครื่อง


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 4) 17/06/2562
0005 กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 14/06/2562
0004 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ กยศ. และ กรอ. ปี 5 ปีการศึกษา 2562 13/06/2562
0003 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 10/06/2562
0002 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 04/06/2562
0001 ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 28/05/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th