|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
11/07/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
51 ครั้ง
เรื่อง โครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี หล่อเทียนเข้าพรรษา webmaster

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดโครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี หล่อเทียนเข้าพรรษา

                    วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดโครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีหล่อเทียนพรรษา ซึ่งมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรรมประเพณีอันดีงาม และแสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้กำหนดจัดกิจกรรรมหล่อเทียนพรรษาวันที่ 9 –12 กรกฎาคม 2562 และจัดขบวนแห่เทียนพรรษาร่วมกับเทศบาลตำบลจอมบึง และถวายเทียนพรรษา ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. ตั้งขบวนแห่เทียน ณ ตลาดมืด เทศบาลตำบลจอมบึง เวลา 10.00 น. ถวายเทียนพรรษา ณ วัดที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ
ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 รายงานผลความก้าวหน้าระยะ 6เดือน โครงการวิจัยภายใต้แผนงานการบูรณาการการพัฒนาปัจจัยการผลิต 01/07/2562
0005 พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 20/06/2562
0004 ให้โอวาทและแนะนำแนวทางให้การทำงานกับผู้นำนักศึกษา 20/06/2562
0003 พิธีไหว้ครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 11/06/2562
0002 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับการออกแบบเนื้อหาบนพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ดิจิทัล 11/06/2562
0001 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 23/05/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th