|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวรับสมัครงาน
- โดย -
งานบริหารบุคคล
02/07/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
318 ครั้ง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ประเภทข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ) แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ webmaster

 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
(ประเภทข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ) แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ

                    เพื่อให้การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ประเภทข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ) แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเรื่อง รับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ประเภทข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ) แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 นั้น

                    บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ประเภทข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ) แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระแล้ว คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ประเภทข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ) แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อาศัยอำนาจตามคำสั่งที่ 1065/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกอบกับข้อ 6 , 13 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2554 จึงขอประกาศรายชื่อและหมายเลขของผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งดังนี้

                    นายตะวัน พิมพ์เพ็ชร หมายเลขผู้สมัคร 1

                    ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับเลือกและผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือก ตรวจสอบรายชื่อและมาเลือกตั้ง ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สำนักงานอธิการบดี โดยจะดำเนินการตรวจนับคะแนนพร้อมประกาศผลการเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้ง ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป


รายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 6/2562) และพนักงานราชการ (ครั้งที่ 3/2562) 29/08/2562
0005 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) (ครั้งที่ 6/2562) และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ 3/2562) 15/08/2562
0004 รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 05/08/2562
0003 การสรรหากรรมการสภาวิชาการแทนตำแหน่งที่ว่าง 23/07/2562
0002 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒) 19/07/2562
0001 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒) 19/07/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th