|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
28/06/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
217 ครั้ง
เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา webmaster

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา
โครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี เข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๙ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
                    เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ (อาคาร ๑๔)
                    และร่วมพิธีเปิดใน วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดย ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดี
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประธานในพิธี

วันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา
                    เวลา ๐๘.๐๐ น. ตั้งขบวนแห่เทียน ณ ตลาดมืด เทศบาลตำบลจอมบึง
                    เวลา ๑๐.๐๐ น. ถวายเทียนพรรษา ณ วัดที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ผลการคัดเลือกสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู ตามโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 18/09/2562
0005 ขอเลื่อนการสัมภาษณ์การขอรับทุน“วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจำปีการศึกษา 2562 16/09/2562
0004 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกีฬาภายใน ประจำปี 2562 ภายใต้รูปแบบการวิ่งเทรล ครั้งที่ 1 16/09/2562
0003 ประชาสัมพันธ์ ช่องทางติดต่อและรับข่าวสาร ของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 13/09/2562
0002 ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ใช้บริการมุมหนังสือใหม่ ณ บริเวณชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 10/09/2562
0001 แจ้งปิดเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายในห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ 03/09/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th