|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวรับสมัครงาน
- โดย -
งานสภามหาวิทยาลัย
18/06/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
230 ครั้ง
เรื่อง แจ้งงดการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีของทั้งสามคณะ webmaster

 
แจ้งงดการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีของทั้งสามคณะ


                    ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ได้มีมติเพิกถอนมติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีสามคณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น การดำเนินการสรรหาคณบดีของทั้งสามคณะจึงยุติลงตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว และมีผลให้การรับฟังความเห็นของข้าราชการในการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีของทั้งสามคณะที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ยุติลงด้วย


รายละเอียด


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒) 19/07/2562
0005 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒) 19/07/2562
0004 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ประเภทข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ) แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ 02/07/2562
0003 ประกาศให้ทุนการศึกษา สายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 28/06/2562
0002 ประกาศให้ทุนการศึกษา สายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 28/06/2562
0001 ผลการสอบเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒) 26/06/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th