|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวรับสมัครงาน
- โดย -
งานสภามหาวิทยาลัย
18/06/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
346 ครั้ง
เรื่อง แจ้งงดการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีของทั้งสามคณะ webmaster

 
แจ้งงดการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีของทั้งสามคณะ


                    ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ได้มีมติเพิกถอนมติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีสามคณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น การดำเนินการสรรหาคณบดีของทั้งสามคณะจึงยุติลงตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว และมีผลให้การรับฟังความเห็นของข้าราชการในการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีของทั้งสามคณะที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ยุติลงด้วย


รายละเอียด


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 27/02/2563
0005 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓) ตำแหน่งนิติกร 24/02/2563
0004 ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ครั้งที่ 1/2563 20/02/2563
0003 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 10/01/2563
0002 รับสมัครตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยฯ 08/01/2563
0001 การดำเนินการและกำหนดการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 24/12/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th