|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวรับสมัครงาน
- โดย -
งานบริหารบุคคล
30/05/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
250 ครั้ง
เรื่อง การดำเนินการสรรหาเพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง webmaster

 
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เรื่อง การดำเนินการสรรหาเพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
--------------------------


วิธีการสมัครและการเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

- การสมัครเข้ารับการสรรหา ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มการสมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้ พร้อมติดรูปถ่าย และให้ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.mcru.ac.th

- การเสนอชื่อโดยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการ/คณาจารย์พิเศษ ในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับเงินเดือนจากมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน ให้เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ไม่เกินคนละหนึ่งชื่อ โดยต้องมีข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการ/คณาจารย์พิเศษในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับเงินเดือนจากมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน รับรอง ไม่น้อยกว่าห้าคน และได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมทั้งกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้ พร้อมติดรูปถ่าย และยื่นเอกสารทั้งหมดที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.mcru.ac.th


รายละเอียด

ใบสมัคร

ใบเสนอชื่อ


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 27/02/2563
0005 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓) ตำแหน่งนิติกร 24/02/2563
0004 ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ครั้งที่ 1/2563 20/02/2563
0003 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 10/01/2563
0002 รับสมัครตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยฯ 08/01/2563
0001 การดำเนินการและกำหนดการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 24/12/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th