|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
28/05/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
1110 ครั้ง
เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
....................................................................


                    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีนโยบายที่จะจัดทำระบบดูแลพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนรู้ ด้านกิจกรรมเสริมศักยภาพและจิตอาสา ด้านสุขภาพ ด้านการกีฬาและการออกกำลังกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นี้

                    ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุความสำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา มหาวิทยาลัย จึงกำหนดให้นักศึกษาใหม่ภาคปกติที่เข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้ปฏิบัติ ดังนี้

๑. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และกิจกรรมสัมพันธ์น้องใหม่
๑.๑ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กำหนดวันที่ ๑๙-๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐น. – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ มอบตราสัญลักษณ์ แนะนำผู้บริหาร อธิการบดีกล่าวให้โอวาทนักศึกษาใหม่ การพบกับหน่วยงานให้บริการภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (การแต่งกายชุดนักศึกษา)
๑.๒ กิจกรรมสัมพันธ์น้องใหม่ กำหนดให้นักศึกษามีเสื้อเฟรชชี่สัญลักษณ์ตรามหาวิทยาลัย เพื่อใช้สวมใส่ในการปฏิบัติกิจกรรมสัมพันธ์น้องใหม่ และกิจกรรมอื่นๆของมหาวิทยาลัย

๒. การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ เพื่อคัดกรองด้านสุขภาพและระบบดูแลนักศึกษา ตามโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามวัน เวลา และสถานที่
* หมายเหตุ ให้นักศึกษานำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย จำนวน ๑ ฉบับ

๓. กำหนดถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
                    มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา โดยแต่งกายชุดนักศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย ตามกำหนดวันเวลา และสถานที่

๔. กำหนดการกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
                    นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ ๑ ทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามคณะที่นักศึกษาสังกัด ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

๕. การขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.และกรอ.)
                    นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทั้งผู้กู้รายเก่า (ย้ายสถานศึกษาหรือนักศึกษาชั้นปีที่ ๑) และผู้กู้รายใหม่ กำหนดให้นักศึกษายื่นคำขอกู้ยืมในระบบ E-Studentloan ที่เวปไซต์ www.studentloan.or.th ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตามรายละเอียด ดังนี้

๕.๑ ผู้ขอกู้ยืมขอรหัสผ่านในระบบ (เฉพาะผู้กู้รายใหม่) ที่เวปไซต์ www.studentloan.or.th
๕.๒ ผู้ขอกู้ยืมขอรับเอกสารแบบคำขอกู้ยืม (แบบ กยศ.๑๐๓-๑๐๕) สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เวปไซต์ http://sdd.mcru.ac.th/ หรือ Facebook : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๕.๓ ผู้ขอกู้ยืมยื่นเอกสารแบบคำขอกู้ยืมพร้อมเอกสารประกอบการกู้ยืม ส่ง ณ งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๕.๔ ผู้ขอกู้ยืมสามารถรับข้อมูลข่าวสารผ่าน เวปไซต์ www.mcru.ac.th หรือ Facebook : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หรือโทรศัพท์ ๐๓๒-๗๒๐-๕๓๖-๙ ต่อ ๑๗๐๒


รายละเอียด


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 การจัดแสดงละครเวทีร่วมสมัย จอมบึง ครั้งที่ 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ คณะวิทยาการจัดการ 11/10/2562
0005 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและเขียนประวัติย่อ (Resume )อย่างไรให้ได้งาน 09/10/2562
0004 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 “ต้นกล้าราชพฤกษ์เกมส์” 09/10/2562
0003 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 08/10/2562
0002 ประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 29 08/10/2562
0001 ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 08/10/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th