|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
16/05/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
65 ครั้ง
เรื่อง คณะทำงานจอมบึงมาราธอนประชุมวางแนวทางขับเคลื่อน การทำงานเตรียมยกระดับการจัดงานสสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 35 ปี 2563 webmaster

 
คณะทำงานจอมบึงมาราธอนประชุมวางแนวทางขับเคลื่อน การทำงานเตรียมยกระดับการจัดงานสสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 35 ปี 2563

                    วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานการประชุมวางแนวทางการจัดโครงการ สสส.จอมบึงมาราธอน 2563 ครั้งที่ 35 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยมีวาระพิจารณารับฟังผลการดำเนินการโครงการ สสส.จอมบึงมาราธอน 2562 ครั้งที่ 34 และรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงงานของฝ่ายต่างๆในการจัดงาน และร่วมกันวางแนวทางการดำเนินการ เพื่อยกระดับจัดงานโครงการสสส.จอมบึงมาราธอน 2563 ครั้งที่ 35 ในภาพรวมแบบ University Expertise-Based Organizing ครอบคลุมตั้งแต่ช่วงก่อนงาน ช่วงจัดงาน ช่วงหลังงานและการทำงานแบบ Cross Functional Team ของแต่ละฝ่ายเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตอบโจทย์นักวิ่ง ในการจัดงานข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 20/06/2562
0005 ให้โอวาทและแนะนำแนวทางให้การทำงานกับผู้นำนักศึกษา 20/06/2562
0004 พิธีไหว้ครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 11/06/2562
0003 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับการออกแบบเนื้อหาบนพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ดิจิทัล 11/06/2562
0002 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 23/05/2562
0001 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สหกิจศึกษา ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2561 23/05/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th