|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
16/05/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
149 ครั้ง
เรื่อง มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือมทร.พระนคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านสื่อสารดิจิทัล webmaster

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจับมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครลงนามบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือทางวิชาการด้านสื่อสารดิจิทัล พัฒนาศักยภาพการศึกษาของนักศึกษา และอาจารย์ร่วมกัน

                    วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏหมู่บ้านจอมบึงและ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีคณะผู้บริหาร และอาจารย์ ทั้งสองมหาวิทยาลัยร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษาพัฒนาอาจารย์ บุคลากรร่วมกัน และสนับสนุนการวิจัย การบริการวิชาการ และพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ และบุคลากรร่วมกัน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของอาจารย์ทั้งสองมหาวิทยาลัยร่วมกันข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 กิจกรรมเตรียมความพร้อมโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น 12/12/2562
0005 การแข่งขันกีฬา กองเชียร์ และพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 " ต้นกล้าราชพฤกษ์เกมส์ " 11/12/2562
0004 ภาพการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 " ต้นกล้าราชพฤกษ์เกมส์ " 10/12/2562
0003 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 " ต้นกล้าราชพฤกษ์เกมส์ " 10/12/2562
0002 งานประเพณีทำบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562 10/12/2562
0001 นักศึกษาสาขามวยไทยศึกษาและพลศึกษา บัณฑิตศึกษามวยไทย ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการและอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยระดับชาติ ครั้งที่ 7 09/12/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th