|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
08/05/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
3131 ครั้ง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3) webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3)
------------------------------------------------------------

                    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3) โดยการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจาปี การศึกษา 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียด

ระบบรับสมัครออนไลน์
(8 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2562)


รายละเอียดการรับสมัคร รอบที่ 3

รายละเอียด วันที่
สมัครทางเว็บไซต์/สมัครด้วยตนเอง พุธ 8 พฤษภาคม - ศุกร์ 31 พฤษภาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และห้องสัมภาษณ์ อังคาร 4 มิถุนายน 2562
สัมภาษณ์และประเมินทักษะเฉพาะทางในบางสาขาวิชา พุธ 5 มิถุนายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ศุกร์ 7 มิถุนายน 2562
รายงานตัวเป็นนักศึกษา อังคาร 11 มิถุนายน 2562

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 กำหนดการภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2562 นักศึกษาภาคปกติปีที่ 1 - 4 (รหัส 59 - 62) 13/12/2562
0005 ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 13/12/2562
0004 ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 12/12/2562
0003 กำหนดการกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 2/2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 28/11/2562
0002 ประกาศผล การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ในการแข่งขันกีฬาและทักษะ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่42 “ราชพฤกษ์เกมส์” 26/11/2562
0001 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคว้ารางวัล Goal Medal Award ในการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ iEIT 2019 09/11/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th