|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
18/02/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
7974 ครั้ง
เรื่อง กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559-2560 webmaster

 

กำหนดการ


รายละเอียดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559-2560

--------------------------------------------------------------------------

รายชื่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2559-2560


วุฒิการศึกษา รายชื่อ
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต--------------------------------------------------------------------------

รายชื่อบัณฑิต (ตกค้าง) เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ในวันที่ 9 เมษายน 2562


วุฒิการศึกษา รายชื่อ
ครุศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเสริม ยุค NEW NORMAL 20/10/2563
0005 ประชาสัมพันธ์ ประเมินการสอนของอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1/2563 16/10/2563
0004 ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะพักอาศัยในหอพักต่อ ในภาคเรียนที่ 2/2563 (พักเทอม 2) 14/10/2563
0003 ประชาสัมพันธ์การรับบัตรนักศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63 14/10/2563
0002 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 09/10/2563
0001 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 09/10/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th