|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวอบรมสัมมนา
- โดย -
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
15/01/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
712 ครั้ง
เรื่อง กิจกรรมการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด Library on Tour webmaster

 
กิจกรรมการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด Library on Tour


                    ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะจัดกิจกรรมการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด: Library on Tour สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 14–31 มกราคม พ.ศ. 2562 ซึ่งแบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 เวลา 10.00 - 11.00 น. และรอบที่ 2 เวลา 13.30 - 14.30 น. ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารห้องสมุด) เพื่อให้ความรู้ เสริมทักษะด้านการค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศและด้านการใช้เทคโนโลยี และแนะนำการใช้บริการต่างๆภายในห้องสมุด ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีลักษณะกิจกรรม ดังนี้

1. การรับฟังบรรยาย
1.1 กฎ ระเบียบในการใช้บริการห้องสมุด
1.2 การใช้งานระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ OPAC (การสมัครสมาชิกห้องสมุด, การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ, การยืมหนังสือต่อออนไลน์ด้วยตนเอง, การสืบค้นฐานข้อมูล)

2. การนำชมและแนะนำบริการต่างๆ ภายในห้องสมุดแต่ละชั้น
2.1 แนะนำบริการต่างๆในห้องสมุด ได้แก่ บริการยืม-คืน, บริการวารสารและหนังสือพิมพ์, บริการฐานข้อมูลออนไลน์, บริการข้อมูลท้องถิ่น, บริการสื่อโสตทัศน์, บริการห้องค้นคว้าส่วนบุคคล
2.2 แนะนำขั้นตอนการขอใช้บริการต่างๆ

                    จึงขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยสามารถตรวจสอบและแจ้งวันเวลาที่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 032-720536 ต่อ 1600


รายละเอียด


กำหนดการ


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนายกระดับผู้นำสร้างนวัตกรรม ก้าวทันเทคโนโลยี 4.0 (Smart Leadership 4.0 Era) 17/09/2562
0005 โครงการหัดฟังและดูอย่างผู้รู้คิดในศตวรรษที่ 21 05/08/2562
0004 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง Augmented Reality (AR) 10/07/2562
0003 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมออนไลน์ประกอบการจัดการเรียนรู้ การใช้งาน Google Classroom 10/07/2562
0002 โครงการอบรมปฏิบัติการ หลักสูตรการทำแบบสอบถามออนไลน์ โดย google form 17/04/2562
0001 สัมนาเรื่อง Teacher for the future คิดต่าง เพื่อสร้าง ครูยุคใหม่ 25/03/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th