|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
17/01/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
311 ครั้ง
เรื่อง กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 webmaster

 
กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4


                    นักศึกษากู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2561 และประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯ ในภาคเรียนที่2/2561 ให้ดำเนินการพร้อมส่งเอกสารดังนี้

1. เอกสารที่นักศึกษาต้องส่ง (ส่งเอกสารได้ที่ห้อง กยศ. ตั้งแต่วันนี้ -18 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.)
                    1.1 ให้นักศึกษายื่นแบบยืนยันคำขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 2/2561 ในระบบ e-Studentloan และจัดพิมพ์ จำนวน 1 ฉบับ
                    1.2 สมุดบันทึกกิจกรรมจิตอาสาของภาคเรียนที่ 1/2561 ระบุกิจกรรมพร้อมรูปถ่ายกิจกรรมให้ชัดเจน ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง

2. นักศึกษายืนยันค่าเล่าเรียน (ค่าเทอม) ภาคเรียนที่ 2/2561 ผ่านระบบ e-Studentloan ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2562
                    พร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ออกมาจากระบบนักศึกษาจำนวน 1 ฉบับ (www.mcru.ac.th) เพื่อนำมายื่นในวันที่นักศึกษามาติดต่อรับแบบยืนยัน

3. นักศึกษาติดต่อรับแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

ข้อควรระวัง
                    1. นักศึกษาต้องดำเนินการตามระยะเวลาที่กองทุนกำหนดเพื่อรักษาสิทธิของตนเอง
                    2. นักศึกษาต้องตรวจสอบข้อมูลตนเองทุกครั้งก่อนทำการบันทึกข้อมูลและส่งเอกสาร


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ทุนการศึกษา วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม ประจำปีการศึกษา 2562 21/08/2562
0005 แบบประเมินความพึงพอใจสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 14/08/2562
0004 รับสมัครเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1) 14/08/2562
0003 งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 07/08/2562
0002 งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 25/07/2562
0001 บริการของห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 10/07/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th