|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวอบรมสัมมนา
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
22/03/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
1367 ครั้ง
เรื่อง อบรมใบขับขี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง webmaster

  ขั้นตอนการสมัครอบรมใบขับขี่

1. สมัครที่เพจอบรมใบขับขี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
- สมัครในระบบ
- ตรวจสอบรายชื่อ ลำดับที่
- เข้าไลน์กลุ่ม ราชภัฏ ขับขี่

2. ชำระเงิน (ก่อนวันอบรม 1 วัน)
- รับใบสมัครสำหรับชำระเงินที่ห้องประชาสัมพันธ์ หรือห้องบริหารงานทั่วไป
- แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
- ในกรณีที่ต่ออายุใบขับขี่ให้แนบสำเนาใบขับขี่เดิม 1 ฉบับ (หากขาดต่ออายุใบขับขี่เกิน 1 ปี ต้องรับการอบรมที่ขนส่งด้วยตนเอง)
- ชำระเงินที่งานบริหารงานคลังและทรัพย์สิน
                    o รถยนต์ 500 บาท
                    o รถจักรยานยนต์ 300 บาท
                    o ต่ออายุใบขับขี่ 200 บาท

3. แจ้งลำดับที่ ชื่อ – สกุล และถ่ายใบเสร็จ
รับเงินส่งเข้าไลน์กลุ่ม

สิ่งที่ต้องเตรียมเข้าห้องอบรม
- ใบเสร็จรับเงิน
- บัตรประชาชนตัวจริง

เข้าอบรมในเวลา 08.30 – 13.30 น. ห้อง 1462 อาคารอำนวยการ

ติดต่อผู้รับสมัครอบรมหรือสอบถามเพิ่มเติมที่
นางสาวปราณปรียา สิมมา โทร.062-2949914


รายละเอียด


ใบสมัคร


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 โครงการอบรมอาชีพใหม่ ต้านภัย COVID-19 23/06/2563
0005 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนายกระดับผู้นำสร้างนวัตกรรม ก้าวทันเทคโนโลยี 4.0 (Smart Leadership 4.0 Era) 17/09/2562
0004 โครงการหัดฟังและดูอย่างผู้รู้คิดในศตวรรษที่ 21 05/08/2562
0003 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง Augmented Reality (AR) 10/07/2562
0002 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมออนไลน์ประกอบการจัดการเรียนรู้ การใช้งาน Google Classroom 10/07/2562
0001 โครงการอบรมปฏิบัติการ หลักสูตรการทำแบบสอบถามออนไลน์ โดย google form 17/04/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th